Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«marzec 2019»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

18988 wejść
2019.03.22 09:26

Banery

Logo Programu Regionalnego

Data

23.03.2019

Galeria

Baner

Zapoznaj się z prawem i dokumentami 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i załączniki


Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i załączniki.

 

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 r.
Prawo polskie
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020)
USTAWA
z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020)
Prawo UE
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006


POWRÓT do DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POWRÓT do STRONA STARTOWA RPO WP 2014 - 2020

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego