Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Odbiór zabezpieczeń projektów zrealizowanych w ramach RPO WP 2007-2013 po upływie okresu trwałości

W związku z zamknięciem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informujemy, że beneficjenci projektów, z którymi zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje w MŚP (z wyłączeniem  Działania 1.3), mają możliwość odbioru złożonych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy po upływie okresu trwałości projektów.

Wniosek o odbiór zabezpieczenia należy złożyć pisemnie do dnia 31.08.2021 r. do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku odbioru zabezpieczenia we wskazanym terminie zostanie ono komisyjnie zniszczone, a protokół w tym zakresie zostanie dołączony do dokumentacji Państwa projektu.

Wnioski o odbiór zabezpieczenia prosimy składać na załączonym poniżej formularzu: 

  • data: 2021-06-24

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie