Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Kwalifikowalność kosztów wynagrodzeń - komunikat dla beneficjentów

Sekcja Płatności i Sprawozdań POIG informuje, iż wydatki poniesione w ramach kategorii „wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy”, aby mogły być w całości uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach projektu, muszą być faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków. Muszą również spełniać przesłanki wskazane w Umowie o dofinansowanie - warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest poniesienie ich przez beneficjenta w związku z realizacją projektu, zgodnie z postanowieniami umowy, katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonym w obowiązującym dla danego działania POIG Rozporządzeniu oraz zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.

Biorąc pod uwagę zapisy właściwego Rozporządzenia dla danego działania PO IG do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem.

W sytuacji uregulowania należności publicznoprawnych po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków, ze względu na brak udokumentowania poniesienia wydatku w całości w okresie kwalifikowalności projektu, wydatki poniesione na wynagrodzenia zostaną uznane za niekwalifikujące się do objęcia wsparciem.

W przypadku pytań w powyższym zakresie można kontaktować się z koordynatorem p. Krzysztofem Zabrockim, tel. (58) 32 33 275.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie