Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Komunikat dla Beneficjentów PO IG - Działanie 6.1

W związku z postanowieniami art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami Umowy o dofinansowanie, Beneficjenci którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek wypłaconych w 2010 r. na realizację projektów, zobowiązani są zwrócić w terminie do dnia 10 stycznia 2011 roku na następujący rachunek bankowy PARP 97 1750 0009 0000 0000 1210 8702 niewykorzystane dofinansowanie w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej.

Dofinansowanie powinno zostać zwrócone w kwocie stanowiącej 15% wartości środków (kwoty głównej, bez uwzględniania odsetek), które w dniu 31 grudnia 2010 r. pozostaną na Państwa rachunku bankowym wskazanym w umowie o dofinansowanie, jako rachunku właściwym do przekazania zaliczki.

W przypadku zaistnienia możliwości ponownej wypłaty tych środków w kolejnym roku budżetowym, zostaną Państwo poinformowani o sposobie i trybie postępowania w tym zakresie.

Jednocześnie prosimy o uwzględnienie w tytule przelewu zwracanych środków numeru umowy o dofinansowanie oraz następującego tytułu zwrotu środków: „zwrot dotacji celowej niewykorzystanej w 2010 r.”

Ponadto, uprzejmie prosimy o przesłanie do PARP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 roku kopii wyciągu bankowego potwierdzającego stan środków na rachunku zaliczkowym w dniu 31 grudnia 2010 r. potwierdzonej za zgodność z oryginałem (na wyciągu powinna być wyszczególniona kwota główna oraz kwota narosłych odsetek).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z Koordynatorem Zespołu Płatności i Sprawozdań PO IG p. Krzysztofem Zabrockim, pod numerem telefonu (58) 32 33 275.             

 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie