Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zakończenie współpracy z PARP przez Regionalną Instytucję Finansującą w ARP

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zleciła Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-048), ul. Smocza 27, pełnienie roli Regionalnej Instytucji Finansującej na terenie województwa: dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego, w zakresie obsługi projektów POIG 2007-2013 r.

Wszelka korespondencja związana z Projektami POIG, 2007-2013 powinna być jednak kierowana na adres PARP: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Departament Kontroli, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

W gestii PARP będzie natomiast decyzja o ewentualnym zleceniu poszczególnych zadań dla Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sp. z o.o.  Adresem kontaktowym w sprawie projektów POIG jest adres mailowy: zamykaniepoig@parp.gov.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami dotyczącymi poszczególnych wdrażanych przez ARP S.A. działań PO IG 2007-2013 zamieszczanymi na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącej rolę Instytucji Wdrażającej w ramach PO IG 2007-2013.

Zapraszamy również do zapoznania się z komunikatami Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 

 

Komunikaty Agencji Rozwoju Pomorza S.A. dla beneficjentów

 

 

 

Komunikat dla beneficjentów PO IG
Komunikat do Beneficjentów realizujących projekty w ramach działań POIG wdrażanych przez PARP
Z uwagi na fakt, iż rok 2013 jest rokiem szczególnym w kontekście realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, PARP zwraca się do beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Agencję z prośbą o realizację przedsięwzięć zgodnie z założonymi harmonogramami a w miarę możliwości przyspieszenie terminów składania wniosków o płatność.
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP- dodatkowe wytyczne dla wnioskodawców PO IG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że doprecyzowano instrukcję dotyczącą wypełniania "Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP" dla wnioskodawców PO IG. Prosimy o uwzględnienie wytycznych PARP przy wypełnianiu oświadczenia w celu prawidłowego określenia statusu Państwa przedsiębiorstwa.
Kwalifikowalność podatku VAT w Działaniu 6.1 PO IG- komunikat dla beneficjentów
Oświadczenie dotyczące podatku VAT w ramach Działania 6.1 PO IG, które beneficjenci zobowiązani są złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza SA z bieżącym wnioskiem o płatność. Informujemy, że w przypadku gdy beneficjent Działania 6.1 PO IG zadeklaruje, iż nie może odzyskać w kraju podatku zapłaconego za granicą, powinien wskazać podstawę prawną braku takiej możliwości. Jeśli brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z przepisów prawa, wówczas zapłacony przez Beneficjenta podatek VAT powinien być uznany za wydatek kwalifikowany.
Kwalifikowalność kosztów wynagrodzeń - komunikat dla beneficjentów
Informujemy, iż wydatki poniesione w ramach kategorii „wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy”, będą mogły być w całości uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach projektu, dopiero po ich faktycznym poniesieniu w okresie kwalifikowalności oraz spełnieniu przesłanek wskazanych w Umowie o dofinansowanie projektu.
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków prowadzonego do I etapu działania 6.1 POIG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2011 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków w Działaniu 6.1 "Paszport do eksportu" w ramach III rundy aplikacyjnej w 2011 r. na realizację I etapu „Opracowanie Planu rozwoju eksportu” zostanie zamknięty 21 października 2011 r. Rejestracji wniosku można dokonać w Generatorze Wniosków do 21 października 2011 r. do godziny 16:30.

Komunikat w sprawie naboru wniosków prowadzonego do I etapu działania 6.1 POIG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu przeprowadzania konkursu informuje, iż nabór wniosków w ramach II w 2011 r. rundy aplikacyjnej na realizację I etapu „Opracowanie Planu rozwoju eksportu” zostanie zamknięty 29 czerwca 2011 r. Rejestracji wniosku można dokonać w Generatorze Wniosków do 29 czerwca 2011 r. do godziny 23:59.
Komunikat dla Beneficjentów PO IG - Działanie 8.1 i 8.2
W związku z postanowieniami art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami Umowy o dofinansowanie, Beneficjenci którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek wypłaconych w 2010 r. na realizację projektów, zobowiązani są zwrócić zaliczkę w terminie do dnia 10 stycznia 2011 roku.
Komunikat dla Beneficjentów PO IG - Działanie 6.1
W związku z postanowieniami art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami Umowy o dofinansowanie, Beneficjenci którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek wypłaconych w 2010 r. na realizację projektów, zobowiązani są zwrócić zaliczkę w terminie do dnia 10 stycznia 2011 roku.
Komunikat dla Beneficjentów PO IG - Działanie 4.4
W związku z postanowieniami art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami Umowy o dofinansowanie, Beneficjenci, którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek na realizację projektów wypłaconych w 2010 r., zobowiązani są zwrócić zaliczkę w terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

 

 

 

Komunikaty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla beneficjentów

 

 

 

Działanie 1.4-4.1 "Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"

 

Komunikaty dotyczące Działania 1.4-4.1 na stronie internetowej PARP

 

 

Działanie 4.4 - "Nowe inwestycje o wysokim potrencjale innowacyjnym"

 

Komunikaty dotyczące Działania 4.4 na stronie internetowej PARP

 

 

Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"

 

Komunikaty dotyczące Działania 6.1 na stronie internetowej PARP

 

 

Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"

 

Komunikaty dotyczące Działąnia 8.1 na stronie internetowej PARP 

 

 

 

Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

 

Komunikaty dotyczące Działania 8.2 na stronie internetowej PARP

 

 

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie