Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs nr 1.1.2_2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

 

jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
bez Działania 1.3. „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”
 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
 
 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013
 
dla Poddziałania 1.1.2:
Małe i średnie przedsiębiorstwa
 
Konkurs nr 1.1.2_2
 
 
I.      Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
 
Dofinansowaniu podlegają następujące projekty wskazane dla Poddziałania 1.1.2 w punkcie 14 „Typy projektów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 kwietnia 2009 r.):
 
 1. „Budowa, rozbudowa* lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa”;
 2. „Realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług”;
 3. „Unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy”;
 4. „Racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług”;
 5. „Budowa, rozbudowa lub przebudowa* instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;
 6. „Informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem”;
 7. „Dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług)”.

             * Pojęcia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156,  poz. 1118 ze. zm.)

 
II.      Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
 
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.1.2 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 kwietnia 2009 r.)
 
III.      Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
 
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.2_2 wynosi 20 392 241, 27PLN** (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. - 1 EUR = 3,6115 PLN).

**W tym 15% Budżetu Państwa
 
 
IV.      Poziom dofinansowania projektu
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.1.2._2 w przypadku udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 60% wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw i  50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw. W przypadku udzielania pomocy na zasadach de minimis maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi: 60% wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw i 50% dla średnich przedsiębiorstw
 
V.           Maksymalna kwota dofinansowania projektu
 
Maksymalna kwota dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 1.1.2._2 wynosi 800 000 PLN. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis. Brak ograniczenia co do minimalnej wartości projektów.
 
 
VI.      Kryteria wyboru projektów
 
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 kwietnia 2009 r.)
 
VII.      Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
 
Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż we wrześniu 2009 r.  
 
VIII.      Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
 
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 5 maja 2009 r.).
 
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.12 lub późniejsza).
 
IX.           Środki odwoławcze
 
Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 5 maja 2009 r.).
 
X.              Termin, miejsce i sposób składania wniosków
 
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 07.05.2009 r. do 08.06.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
 
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 08.06.2009 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:
 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)
 
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w jednym oryginalnym egzemplarzu w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 – 2013/Konkurs nr 1.1.2_2/Działanie nr 1.1/Poddziałanie nr1.1.2”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 ( z dnia 5 maja 2009 r).
 
XI.      Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 
Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 8a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 ( z dnia 5 maja 2009 r.).
 
 
XII.      Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków
 
Punkt Informacyjny RPO, e-mail: informacje@arp.gda.pl , tel.  058 32 33 236
Zespół ds. Wyboru Projektów 1.1-1.2, tel. 058 32 33 237, 129, 244, 246
 
 
Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 

 
Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 z dnia 05.05.2009 r. (mające zastosowanie do konkursu nr 1.1.2_2):
Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 

Komunikaty:

 • wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1.2 OP 1 RPO WP 2007-13 w konkursie nr 1.1.2_2 prosimy o sporządzanie wniosków w Generatorze Wniosków MSP w wersji 2.12;

 • Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.

  ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

 

 

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie