Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG w roku 2013 – II runda

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Gospodarki termin zakończenia trwającego obecnie naboru wniosków do Działania 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” został zmieniony z 29 listopada na 18 grudnia br.

Przypominamy, że z dniem 15 października 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła  II rundę aplikacyjną w 2013 r. konkursu projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl w terminie: od  4  do  18 grudnia 2013 r.,  w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30. 

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących wraz z danymi teleadresowymi (link).

Dofinansowanie:
Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. W przedmiotowym naborze ciężar oceny innowacyjności w składanych projektach postawiony będzie na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej. Każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy (o zasięgu minimum krajowym) nowego, lub znacząco ulepszonego produktu.
 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet i poziom dofinansowania:
Budżet Działania wynosi  1 628 516 989 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II w 2013 r. rundy aplikacyjnej wynosi  500 000 000,00  PLN

Poziom i wysokość wsparcia:
Poziom i wysokość wsparcia wynosi od 40% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, przy czym:

 •      całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro,
 •      wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych


Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych.

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

 •      na część inwestycyjną projektu – 40 milionów złotych,
 •      na część doradczą – 1 milion złotych,
 •      na część szkoleniową – 1 milion złotych.


Szczegółowe informacje, dokumentacja konkursowa oraz kryteria oceny projektów dostępne na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • data: 2013-10-15

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie