Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2012 - II runda

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursu projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” POIG.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 6 sierpnia do 24 sierpnia 2012 r.  w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30, a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

Uwaga!
Instytucja Wdrażająca (PARP) może zamknąć nabór wniosków przed dniem 24 sierpnia   2012 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej.
Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.


Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.
W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 6.1:
 

1. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 %,
  • ma plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia

 albo

2. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję.


Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.


Budżet i poziom dofinansowania:
Budżet Działania wynosi 121 840 000 EUR.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2012 wynosi 108 000 000 PLN.

Poziom i wysokość wsparcia:
Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach działania 6.1 POIG zostały określone w § 46 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2012 r., poz. 438).
Intensywność wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia:

1) pkt 1-9, nie może przekroczyć 50 % tych wydatków;
2) pkt 10, nie może przekroczyć 80 % tych wydatków.

Kwota pomocy de miminis udzielonej w ramach wsparcia na wdrożenie planu rozwoju
eksportu w zakresie wydatków, o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia:

1) pkt 1-9, nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt;
2) pkt 10, nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacja i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie