Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Nabór wniosków do działania 8.1 POIG - II konkurs w 2012 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 8.1 "Wspieranie działalnosci gospdoarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" PO IG.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 23 lipca do 17 sierpnia 2012 r. w dniu zamknięcia naboru - do godz. 16.30. Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w Działaniu 8.1 PO IG. Dofinansowaniu podlegają projekty z przeznaczeniem na świadczenie e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. 


Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wsparcia:

A) nie później niż przed upływem 1 roku od dnia:

 • uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo
 • rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej  lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

B) po upływie roku nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:

 • uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo
 • rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej  lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.


Budżet i poziom dofinansowania:
Budżet Działania wynosi 385 635 294,00 EUR
Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi:

 • względem przedsiębiorców wskazanych powyżej w literze A - 79 420 380,00 PLN
 • względem przedsiębiorców wskazanych powyżej w literze B - 59 913 620,00 PLN

Do przeliczenia alokacji przyjęto kurs EUR z dn. 28.06.2012 r., tj. 1 EUR = 4,2872 PLN.


Poziom i wysokość wsparcia:
Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej.
Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.


Szczegółowe informacja i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie