Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Działanie 1.4 - 4.1 PO IG dla Przedsiębiorstw innych niż MSP -zakończenie naboru wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej 2009

 

Zakończono nabór wniosków w ramach ogłoszonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości II rundy aplikacyjnej 2009 dla przedsiębiorców innych niż MSP  w ramach Działania 1.4-4.1  „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należało przesyłać na adres lub składać w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla miejsca realizacji projektu  w terminie: od 16 listopada do 14 grudnia 2009 r.

Do pomorskiego RIF przedsiębiorcy spoza sektora MŚP złożyli 23 wnioski o dofinansowanie.

 

Wnioski przyjmowano  od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.30.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących wraz z danymi teleadresowymi (link)

 

Uwaga!

PARP może zamknąć nabór wniosków przed dniem 14 grudnia 2009r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% budżetu wyznaczonego w ramach Działania 1.4 na daną rundę aplikacyjną. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.
 

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został dostarczony do  Regionalnej Instytucji Finansującej do godziny 15.30.

 

Dofinansowanie:

W ramach Działania 1.4-4.1 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych składających się z części badawczej (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych) oraz części wdrożeniowej (wdrożenia wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej przedsiębiorcy). Wsparcie na część badawczą projektu celowego będzie pochodziło z budżetu Działania 1.4, zaś wsparcie na wdrożenie wyników badań z budżetu Działania 4.1.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie inni niż mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania 1.4 wynosi: 390 352 176 EUR

Budżet Działania 4.1 wynosi: 390 000 000 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009r. dla Działania 1.4 wynosi  280 197 750 PLN (do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 29.09.2009 r. tj. 1 EUR =   4,2135 PLN). Alokacja dla Działania 4.1 nie została ustalona – w ramach II rundy aplikacyjnej zostanie wykorzystana kwota budżetu zgodna z kwotami przyznanymi w ramach zatwierdzonych wniosków.
 

 

Poziom i wysokość wsparcia:

Łączna wartość całego projektu celowego nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 ml euro.

 

Działanie 1.4 – prace badawcze i rozwojowe

Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 7,5 mln EUR dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.


Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

  • dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.

 

W przypadku przedsiębiorców realizujących projekty zlokalizowane w województwie łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim lub podkarpackim, wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części badawczej projektu musi wynieść co najmniej 400 tysięcy złotych. Dla pozostałych przedsiębiorców nie określono minimalnej wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Działanie 4.1 – wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych

Kwota wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych nie może przekroczyć 20 milionów złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Intensywność wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych w ramach części inwestycyjnej wynosi od 30% do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

 

Informacje oraz szczegółowe zasady przygotowania projektów dotyczące ogłoszonej rundy aplikacyjnej na stronie PARP.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie