Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Działanie 8.1-III runda aplikacyjna 2009 - zakończył się nabór wniosków

 Zakończył się nabór wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej 2009 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów składane były w siedzibiach Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF) właściwych dla siedziby Wnioskodawcy w terminie: od 26 października 2009 r. do 29 października br.

 

Do pomorskiej RIF wpłynęło 155 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 PO IG.

 

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących wraz z danymi teleadresowymi (link)


Dofinansowanie:


W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektów kwalifikowanych do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie
i świadczenie e-usług.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O wsparcie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności.

 

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi 385 635 294,00 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy aplikacyjnej wynosi 135 398 342,85 PLN (do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 29.09.2009 r. tj. 1 EUR = 4,2135 PLN).

 

Poziom i wysokość wsparcia:

Wielkość  wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w ramach  Działania 8.1 nie może być niższa niż 20 000,00 PLN i nie może  przekroczyć 1 000 000,00 PLN.

 

Informacje o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowania projektów dotyczące ogłoszonej rundy aplikacyjnej na stronie PARP.

 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie