Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Działanie 4.2 - III runda aplikacyjna w 2009 r.- zamknięcie naboru wniosków przez PARP w dniu 2 października 2009 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca ogłosiła z dniem 4 września 2009 r. III rundę aplikacyjną w ramach Działania 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego” w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 

UWAGA

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu, nabór wniosków do Działania 4.2 PO IG może zostać zamknięty, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 150% alokacji wyznaczonej w ramach Działania 4.2 na konkurs tj. 68.116.668,00 PLN. PARP zobowiązana jest poinformować na stronie internetowej www.parp.gov.pl z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o dacie wstrzymania naboru wniosków.Do dnia 29 września 2009 r. do godz. 15.00 do PARP wpłynęło 34 wnioski na łączną kwotę wsparcia w wysokości  120.198.619,00 PLN, co przekracza 150% alokacji. W związku z powyższym nabór wniosków zostaje zamknięty przez PARP z dniem 2 października 2009 r. Oznacza to, że wnioski można składać w PARP do dnia 2 października br. włącznie, do godz. 16.30. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, iż wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie: od 28 września do dnia zamknięcia naboru.  Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.  Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został dostarczony do kancelarii PARP do godziny 16.30.

 

Dofinansowanie będzie udzielane na dwa typy projektów:

 • Pierwszy typ projektów to projekty dotyczące rozwoju działalności badawczo-rozwojowej już prowadzonej przez Wnioskodawcę lub którą Wnioskodawca zamierza prowadzić, o ile wcześniej poniósł wydatki w zakresie B+R. Celem Działania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R), w tym przygotowania przedsiębiorców do uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Aby móc uzyskać takie wsparcie, należy wcześniej prowadzić działalność B+R lub ponosić wydatki w zakresie B+R, tzn. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ponosić wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2008, Nr 169, poz. 1049). Wsparcie ma zachęcić przedsiębiorców do poszerzania i rozwoju działalności badawczej poprzez dofinansowanie inwestycji niezbędnych do jej prowadzenia, tj. zarówno inwestycji infrastrukturalnych związanych np. z budynkiem, w którym będzie prowadzona działalność badawczo-rozwojowa, jak również samego sprzętu wykorzystywanego w działalności badawczej, a także potrzebnych działań doradczych czy szkoleniowych.

   
 • Drugi typ projektów dotyczy wdrażania projektów w zakresie wzornictwa przemysłowego. Dofinansowane będą mogły być niezbędne działania doradcze czy szkoleniowe dotyczące opracowania wzoru, a także inwestycje związane z uruchomieniem produkcji według nowo opracowanego wzoru. Projekt musi zakończyć się wdrożeniem wzoru do produkcji. Projekty w zakresie wzornictwa muszą składać się z dwóch zasadniczych faz: fazy opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego oraz fazy wdrożenia tego wzoru do produkcji. W ramach projektu przedsiębiorca musi skorzystać z usług doradczych w zakresie wzornictwa lub dysponować wykwalifikowaną kadrą specjalistów w tej dziedzinie. Wsparcie projektów w zakresie wzornictwa przemysłowego może być udzielone pod warunkiem, iż projekt jest opłacalny.

   

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi 186 000 000 EUR.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009r. wynosi 68.116.668 PLN (do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 28.08.2009 r. tj. 1 EUR = 4,0870 PLN).
Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi od 40% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej wynosi 400 tys. PLN;
 • dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej wynosi 2 mln PLN;
 • maksymalna wartość projektu wynosi 50 mln EUR.
   

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu - 21 mln PLN;
 • na część szkoleniową - 1 mln PLN;
 • na część doradczą - 600 tys. PLN.

 

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu – 1,4 mln PLN;
 • na część szkoleniową – 100 tys. PLN;
 • na część doradczą - 100 tys. PLN.

Informacje oraz szczegółowe zasady przygotowania projektów dotyczące ogłoszonej rundy aplikacyjnej na stronie PARP.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie