Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Działanie 8.1 - II runda aplikacyjna 2009 - wstępna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Na stronie internetowej PARP dostępna jest wstępna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 roku.

W związku z przekroczeniem w dniu 13 lipca 2009 r. 130 % alokacji przewidzianej na II rundę aplikacyjną dla Działania 8.1 POIG tj. kwoty 144.315.644,29 zł., wnioski o dofinansowanie były przyjmowane przez Regionalne Instytucje Finansujące do dnia 16 lipca  2009 r. włącznie. Do ARP S.A., która pełni rolę RIF w woj. pomorskim, złożono 95 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną sumę niemal 64 milionów złotych. W sumie, w skali całego kraju złożono 1329 wniosków o dofinansowanie na łączną sumę nieco ponad 898 milionów złotych. Pełna statystyka dotycząca ilości składanych wniosków w poszczególnych regionach, a także sumaryczne kwoty wnioskowanych dotacji znajdują się tutaj

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:


O wsparcie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności.

 

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi 385 635 294,00 EUR.


Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej wynosi 144 315 644,29 PLN*.

 

Poziom i wysokość wsparcia:


Intensywność wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w Działaniu 8.1 nie może być niższa niż 20 000,00 złotych i nie może jednocześnie przekroczyć 1 000 000,00 złotych.

 

*do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 28.05.2009 r. tj. 1 EUR = 4,491 PLN

 

UWAGA - pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie