Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Interpretacja z dnia 10.07.2008

Jak traktować przedsiębiorstwo w przypadku, gdy między datą złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, a datą podpisania umowy z przedsiębiorstwem, które jest rekomendowane do udzielenia wsparcia, nastąpiła zmiana jego statusu (np. zmiana ze średniego przedsiębiorstwa na duże powtórzona w 2 kolejnych okresach obrachunkowych), a pomoc, o którą Wnioskodawca się ubiega we wniosku o dofinansowanie przekracza maksymalną intensywność pomocy właściwą jego nowemu statusowi?

Zasadniczym problemem przy rozpoznaniu tej kwestii jest ustalenie momentu, wraz z którym należy zaliczyć ubiegający się o fundusze podmiot (w ramach danego konkursu Osi Priorytetowej 1 RPO WP) do innej kategorii (mikro/małych/średnich przedsiębiorców). Posługując się wykładnią literalną Załącznika 1 Artykułu 4 Dane stosowane dla określenia progu zatrudnienia i pułapu finansowego oraz okresy referencyjne Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 364/2004, przedmiotowe dane są brane pod uwagę od dnia zamknięcia rozliczenia.
Odpowiadając na zadane pytanie, mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż z dniem zamknięcia rozliczenia roku obrachunkowego, jeżeli liczba personelu lub kwot finansowych świadczą o tym, iż zmiana statusu nastąpiła, od tego dnia podmiot powinien być traktowany zgodnie z nowo uzyskanym statusem.
Konsekwencją wystąpienia ewentualnej zmiany statusu przedsiębiorcy w okresie między złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, a datą podpisania umowy z przedsiębiorcą, który jest rekomendowany do udzielenia wsparcia, może być wykluczenie podmiotu z uzyskania wsparcia jako podmiotowi nie kwalifikującemu się do otrzymania wsparcia w ramach danego konkursu (np. w przypadku, jeżeli w konkursie na Poddziałanie 1.1.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” podmiot będący mikroprzedsiębiorcą uzyskuje status małego przedsiębiorcy). W takim wypadku należy każdorazowo przeprowadzić analizę, czy zmiana statusu nie wpływa na szczególne warunki przyznania dofinansowania w ramach przeprowadzanego konkursu.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie