Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Interpretacja z dnia 21.08.2008

Czy wózek widłowy jest środkiem transportu drogowego?

Według Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis oraz § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,  przepisów Rozporządzeń nie stosuje się do pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, udzielanej podmiotom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.
Powołano się na definicje zawarte w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908). Stwierdzono, że z definicji transportu drogowego (transport drogowy to krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport drogowy; określenie to obejmuje również: każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej, nie spełniający warunków, o których mowa poniżej, jak również działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy) wynika, iż dany podmiot jest przeznaczony do transportu drogowego. Przytoczona definicja transportu drogowego nie odnosi się do podmiotu, tj. pojazdu, a określa jedynie przedmiot działalności w zakresie przewozu osób lub rzeczy. Nie każdy pojazd wykonujący transport drogowy będzie pojazdem drogowym przeznaczonym do transportu drogowego. Definicja drogowego pojazdu transportowego określona została wyraźnie w Rozporządzeniu Rady (WE) 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w prawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, jest nim pojazd drogowy, który jest wyposażony w silnik, który stanowi jego jedyny środek napędu, normalnie wykorzystywany do przewozu osób lub rzeczy w transporcie drogowym lub do ciągnięcia po drodze pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób lub rzeczy. Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, iż wózek widłowy przeznaczony do przewożenia materiałów, przedmiotów, rzeczy na wewnętrznym terenie przedsiębiorstwa jest normalnie wykorzystywany do przewozu osób lub rzeczy w transporcie drogowym.
Odnosząc się do definicji pojazdu zawartej w prawie krajowym -  w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908) jest nim środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane. Pojazdem w znaczeniu tej definicji nie jest przedmiotowy wózek widłowy. Nie można uznać wózka widłowego za pojazd przeznaczony głównie lub wyłącznie do transportu drogowego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 1999 r., nr 112, poz. 1317) grupa 7 środków trwałych (środki transportu) obejmuje zarówno środki transportu przeznaczone do transportu drogowego, jak i takie, które nie należą do tej kategorii (np. tabor pływający, tabor lotniczy). W grupie 7 definicje „pojazdu przeznaczonego do transportu drogowego) spełniają jedynie środki transportu sklasyfikowane w podkategorii 74, natomiast wózek widłowy został objęty podkategorią 76 „Pozostały tabor bezszynowy”.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie