Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Interpretacja z dnia 26.09.2008

Dotyczy zakupu środków trwałych przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na obszarze danego województwa, ale prowadzące działalność na obszarze całego kraju, oraz poza jego granicami.

Zgodnie z postanowieniami „Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” (Wytyczne), generalną zasadą w kontekście geograficznym jest kwalifikowanie do współfinansowania projektu realizowanego w granicach administracyjnych obszaru objętego programem, w  ramach którego jest realizowany. Odstępstwa od tej zasady możliwe są tylko w sytuacji, gdy projekt przynosi znaczące korzyści dla danego obszaru objętego wsparciem przez dany pogram, a w programie operacyjnym zawarto odpowiednie postanowienia w tym zakresie lub zaakceptowano realizację projektu w takim kształcie w umowie o dofinansowanie projektu.
Realizacja rzeczowa projektu polegającego na zakupie specjalistycznego sprzętu odbywać się będzie w granicach administracyjnych regionu, a więc jest to zgodne z przytoczonymi zapisami Wytycznych. Wprawdzie działalność prowadzona jest poza granicami województwa, ale samo prowadzenie działalności nie jest elementem projektu, bowiem projekt dotyczy zakupu sprzętu, a ten pozostaje w klasyfikacji środków trwałych beneficjenta znajdującego się w rejestrze podmiotów gospodarczych w danym regionie.
Ograniczenia dotyczącego obszaru realizacji projektu nie należy przedkładać na poziom wykorzystania ruchomych środków trwałych zakupionych w ramach projektu. Miałoby to niekorzystny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorcy, której zwiększenie jest głównym celem tego typu projektów.
W związku z powyższym, nie dostrzega się sprzeczności pomiędzy przywoływanymi w ww. piśmie zapisami Wytycznych, a dopuszczeniem przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym możliwości wykorzystywania w ramach RPO środków trwałych do działań gospodarczych mających ze względu na specyfikę prowadzonej przez dany podmiot działalności, miejsce poza granicami administracyjnymi województwa.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie