Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Interpretacja z dnia 30.09.2008

Dotyczy grupy beneficjentów zdefiniowanych jako „jednostki naukowe” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na Lata 2007-2013.

Pojęcie jednostek naukowych na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego zostało zaczerpnięte z Ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach prowadzenia nauki z późn. zm. Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 9, jednostki naukowe to prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:
a)   podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b)   placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
c)   jednostki badawczo-rozwojowe,
d)   międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
e)   jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-rozwojowej,
f)    Polską Akademię Nauk,
g)  Inne jednostki organizacyjne, nie wymienione w lit. a-f posiadające osobowość prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, w  tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie przepisów o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie