Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Interpretacja z dnia 19.02.2009

Dotyczy opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska Zaleceń w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” (urban development project) dla potencjalnych beneficjentów środków UE.

W opublikowanym w czerwcu 2008 r. przez Komisję Europejską dokumencie „Interpretacja definicji niektórych projektów z aneksu I i II dyrektywy EIA”, dokonano m.in. wyjaśnienia pojęcia „przedsięwzięcia  inwestycyjnego na obszarach miejskich” (urban development project). Jako przykładowe przedsięwzięcie podlegające pod tę kategorię wymieniono w szczególności: budownictwo mieszkaniowe, szpitale, uniwersytety, stadiony sportowe, kina, teatry oraz inne przedsięwzięcia, którym można przypisać cechy „miejski” i „infrastrukturalny”.
Ze względu na fakt, że poza nielicznymi wyjątkami, polskie przepisy nie wymieniają szerokiej grupy przedsięwzięć miejskich do mogących znacząco oddziaływać na  środowisko w rozumieniu przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko, powyższa sytuacja powodowała stan niepewności prawnej  dla beneficjentów środków unijnych oraz ryzyko realizacji inwestycji z naruszeniem prawa wspólnotowego.
W związku z powyższym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska opracowało Zalecenia w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” (urban development project) dla potencjalnych beneficjentów środków UE.
Ww. dokument zawiera wyjaśnienia co do zakresu przedmiotowego kategorii „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” oraz wskazówki odnośnie sposobu postępowania potencjalnego beneficjenta i podstaw prawnych do przeprowadzenia procedury screeningu (kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko). Jednocześnie należy podkreślić, ze w stosunku do przedsięwzięć nie należących do kategorii „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” (wskazanych przykładowo w zaleceniach) nie należy wymagać od beneficjentów przedstawienia jakiejkolwiek dokumentacji środowiskowej (poza zaświadczeniem o braku oddziaływania na obszar Natura 2000), gdyż przedsięwzięcia te znajdują się poza zakresem przedmiotowym tzw. dyrektywy EIA.
Zalecenia te można znaleźć pod linkiem:  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/wytycznepolskie/Strony/zalecenia_MRR.aspx

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie