Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Interpretacja z dnia 17.02.2009 r.

Dotyczy prawidłowego zdefiniowania grupy beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.2 „Rozwiązania innowacyjne w MSP” w ramach RPO WP 2007-2013.

Zgodnie z Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 do kategorii kwalifikowalnych beneficjentów w ramach Działania 1.2 „Rozwiązania innowacyjne w MSP” RPO WP 2007-2013 zaliczać się będzie tylko ta grupa podmiotów, która spełnia poniższe warunki łącznie:

- została wyszczególniona w punkcie 18a „Typ beneficjentów” dla danego działania/poddziałania,
- nie podlega wykluczeniu z ubiegania się od finansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ze zm.),
- nie została ujęta w rejestrze podmiotów wykluczonych,
- kwalifikuje się w rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, powyższe kryteria muszą spełniać jedynie partnerzy finansowi zaangażowani w realizację projektu. W związku z powyższym należy uznać, iż dla partnerów niezaangażowanych finansowo w realizację projektu, kryterium dopuszczalności, pn.: „Kwalifikowalność beneficjenta i partnerów projektu” zostanie spełnione.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie