Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

VII konkurs grantowy 2023

  • Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logo RP, Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Logo Unia...

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”  

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzięki przedłużeniu projektu Pomorski Broker Eksportowy o pół roku powstała możliwość ogłoszenia dodatkowego konkursu grantowego. Aby przyspieszyć proces wyboru projektów i maksymalnie wydłużyć okres możliwych wyjazdów na targi, terminy składania i rozliczania wniosków grantowych są krótsze niż w poprzednich konkursach.

  • Termin składania wniosków: 17.04.2023 r. do 21.04.2023 r.
  • Termin realizacji projektu: od dnia następującego po dniu złożenia wniosku -  do 31.10.2023 r.
  • Termin końcowego rozliczenia projektu: do 15 dni po zakończeniu realizacji projektuSzczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 17.04.2023 r. do 21.04.2023 na adres:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (GBER) należące do sektora MŚP, posiadające siedzibę na terenie województwa pomorskiego, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzące działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Grantobiorcy oraz ostateczni odbiorcy wsparcia poprzednich konkursów grantowych mogą ponownie ubiegać się o wsparcie w bieżącym konkursie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje projekty polegające na udziale przedsiębiorstw indywidualnych jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego MŚP – rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne. Wniosek o udzielenie grantu musi zawierać koszty powierzchni i stoiska wystawienniczego, które będzie promowało produkty/usługi wnioskodawcy. Niekwalifikowalny jest udział w wydarzeniach typu MTB, konferencje branżowe, hackathon, misje gospodarcze. Szczegółowy katalog wydatków znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Finanse 

Procent dofinansowania projektu

Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 80 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 700 000,00 PLN.Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 8 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze

Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej www.brokereksportowy.pl oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. www.arp.gda.pl w dziale „Pomorski Broker Eksportowy”.

 Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Inne informacje dotyczące projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” można uzyskać dzwoniąc do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, tel: (58) 32 33 106 lub (59) 846 81 14.

 

drukuj całą stronę