Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs 1.1.1_1 Mikroprzedsiębiorstwa


jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
bez Działania 1.3. „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Poddziałania:

1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa
Konkurs nr 1.1.1._1

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają następujące projekty wskazane dla Poddziałania 1.1.1. w punkcie 14 „Typy projektów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 lutego 2008 r.):
2. „Realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług”,
3. „Unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy”,
4. „Racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług”,
6. „Informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem”,
7. „Dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług)”.
 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.1.1. w punkcie 18a „Typ beneficjentów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 lutego 2008 r.)
 

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.1._1 wynosi  9 474 192 PLN
 

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.1.1._1 wynosi do 60% wydatków kwalifikowalnych.
 

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000 PLN. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis.
 

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 lutego 2008 r.)
 

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, ze rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż we wrześniu 2008 r.
 

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta  RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1.-1.2.

Do momentu uruchomienia aplikacji Generator Wniosków MSP formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy składać w formacie Word, w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta  RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1.-1.2.
 

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:

od 30.05.2008 r. do 28.07.2008 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 28.07.2008 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)


Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w jednym oryginalnym egzemplarzu w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 – 2013/Konkurs nr 1.1.1._1/Działanie nr 1.1./Poddziałanie nr 1.1.1.” .
Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1.-1.2.
 

X. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 8 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1.-1.2.
 

XI. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Katarzyna Kaparska, e-mail: katarzyna.kaparska@arp.gda.pl, tel. 058 32 33 231
Małgorzata Niżygorocka,
e-mail: malgorzata.nizygorocka@arp.gda.pl, tel. 058 32 33 231


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 


Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1.-1.2. (mające zastosowanie do konkursu nr 1.1.1._1):
 


7) Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach OP1 RPO WP (w opracowaniu)
 


9) Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełnienia (w opracowaniu)

 


Dodatkowe dokumenty do pobrania:
 

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie