Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

ANULOWANIE - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Mając na uwadze szczególną sytuację związaną z ogłoszeniem na terenie naszego kraju stanu pandemii, Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przekierowaniu środków unijnych zaplanowanych na inwestycje badawczo-rozwojowe w pomorskich firmach na walkę ze skutkami koronawirusa.  

W związku z powyższym informujemy, że konkurs numer RPPM.01.01.01-IP.02-22-005/20 dla Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zostaje anulowany na podstawie uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 260/133/20 podjętej w dn. 24 marca 2020 r. 

Podjęta przez Zarząd Województwa decyzja, pozwoli na szybkie zasilenie środkami pomorskich szpitali oraz w zależności od skali tych potrzeb w drugiej kolejności przedsiębiorstw z naszego regionu innymi, bardziej niezbędnymi formami wsparcia.

 

Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków 
o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne
(konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-005/20). 

 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej. 


Informacje o naborze:

Termin składania wniosków:
Od 30 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w lutym 2021 r. 

Miejsce składania wniosków
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D 
80-309 Gdańsk 

Sposób składania wniosków
Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu (1 egzemplarz wydruku formularza wniosku opatrzonego podpisami i pieczęciami osób upoważnionych wraz z 1 egzemplarzem załączników) oraz na nośniku optycznym (płyta CD lub DVD). Całość dokumentacji należy umieścić i złożyć w segregatorze.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 1.1.1  zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 1. dla typów projektów 1), 2), 3)  oraz 5) i 6) przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z: 
  - innymi przedsiębiorcami, 
  - podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, 
  - szkołami wyższymi, 
  - IOB, 
  - izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
  - organizacjami pozarządowymi, 
  - innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. 
 2. dla typu projektu 4):  
  - podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki we współpracy z przedsiębiorcami. 
   

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje typy projektów  od 1) do 6) wymienione w pkt 5) opisu Poddziałania 1.1.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

           W ramach prac badawczo – rozwojowych możliwe będą:

 1. realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji nowych lub ulepszonych produktów/procesów/usług 
  oraz 
  wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych w ramach projektu rozumiane jako wprowadzenie oferty na rynek, w tym m.in. budowa, rozbudowa lub zakup niezbędnych obiektów, maszyn i urządzeń  - wyłącznie w powiązaniu z prowadzonymi badaniami, jako kolejny etap w ramach jednego procesu B+R,
 2. wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
 3. zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
 4. realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami.  

  W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą: 
   
 5. budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, 
 6. zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

W ramach jednego projektu (tj. wniosku o dofinansowanie) można łączyć następujące typy projektów:
- 1), 2), 3), 
- 5) i 6).

W pozostałym zakresie łączenie typów projektów nie jest dopuszczalne.


Kryteria wyboru projektów:

Kryteria formalne (obligatoryjne):
Obszar A - Podstawowe
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo  
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu 
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu 
A.7. Pomoc publiczna  
A.8. Montaż finansowy projektu 
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE 
A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi 
A.13. Zgodność z IS

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):
Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu
A.1 Potencjał wnioskodawcy i partnerów 
A.2 Możliwe warianty
A.3 Zakres rzeczowy projektu
A.4 Analiza ryzyka
A.6. Uwarunkowania prawne
Obszar B –Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu
B.1. Nakłady na realizację projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4  Efekt dyfuzji (dla projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa)
B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa 

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):
Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu
A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu (projekty przedsiębiorstw)
A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu (projekty jednostek naukowych)
A.2. Potrzeba realizacji projektu 
A.2. Potrzeba realizacji projektu (projekty z zakresu infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach) 
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu
Obszar B – Metodyka projektu
B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Komplementarność projektu
Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu
C.1. Partnerstwo (kryterium dotyczy projektów, w których wnioskodawcą jest MŚP)
C.1. Partnerstwo (kryterium dotyczy projektów, w których wnioskodawcą jest jednostka naukowa)
C.1. Partnerstwo dużych firm z MŚP (kryterium dotyczy projektów, w których wnioskodawcą jest duża firma)
C.2.Wynikanie z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu 
C.3. Ekoefektywność
C.4. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)

Definicje kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.1.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do SzOOP RPO WP oraz w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu. 
 
Finanse:

Procent dofinansowania projektu
Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 6.5 Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na konkurs wynosi  70 000 000 PLN.

Wartość projektu
W konkursie nie określono ani minimalnej, ani maksymalnej wartości projektu.

Niezbędne dokumenty:
Regulamin konkursu
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt
8 Regulaminu Konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie ARP S.A.,
 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale 12 Regulaminu konkursu.

Informacja o podziale na rundy:
Niniejszy konkurs nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

 • w sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
  - Pracownicy Sekcji Kontraktowania ARP S.A., tel. (58) 32 33 107, e-mail: konkurs111@arp.gda.pl
   
 • W sprawach dotyczących Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. informacji udziela telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106,  e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu 
   
 • w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:  
  - Michał Bartoszewicz, tel. (58) 32 33 246, e-mail: michal.bartoszewicz@arp.gda.pl
  - Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail:  d.pysko@pomorskie.eu 
  - Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu
 • data: 2020-02-28

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie