Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne (konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-004/19).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania w formule projektu grantowego w rozumieniu art. 35 ustawy wdrożeniowej, projektowi realizującemu przedsięwzięcie pn. „Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych”, wpisującemu się w cele szczegółowe Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne w ramach OP 1. Komercjalizacja wiedzy RPO WP.

Zakłada się wybór jednego beneficjenta projektu grantowego, z możliwym udziałem partnerów.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.
 

Informacje o naborze:

Termin składania wniosków
Od 16 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w czerwcu 2020 roku.

Miejsce składania wniosków
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D
80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków
Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie http://www.gwa.pomorskie.eu/

Następnie należy złożyć wniosek do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami: Wniosek w formie papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu (1 egzemplarz wydruku formularza wniosku opatrzonego podpisami i pieczęciami osób upoważnionych wraz z 1 egzemplarzem załączników) oraz na nośniku optycznym (płyta CD lub DVD). Całość dokumentacji należy umieścić i złożyć w segregatorze.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów 3) wymienionych w pkt 6 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 • podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)
 • szkół wyższych,
 • IOB.

Na potrzeby niniejszego naboru za IOB uznaje się podmioty posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), świadczących usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w tym spółki celowe uczelni.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje wyłącznie typ projektu 7) wymieniony w pkt 5 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. w ramach wspierania zaawansowanych usług badawczych stworzenie mechanizmu wsparcia zakupu usług B+R związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu/technologii realizowane w formule projektu grantowego, zgodnie z założeniami zawartymi w Załączniku nr 8.8 do SzOOP RPO WP.


Kryteria wyboru projektów:
Kryteria formalne (obligatoryjne):
Obszar A - Podstawowe
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo  
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna  
A.8. Montaż finansowy projektu
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi
A.13. Zgodność z IS

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):
Obszar A - Wykonalność rzeczowa projektu
A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów
A.2. Zakres rzeczowy projekt
A.3. Sposób realizacji projektu
Obszar B - Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu
B.1. Koszty i budżet projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4. Analiza ekonomiczna projektu        

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):
Obszar A - Wkład projektu w realizację Programu
A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu
A.2. Potrzeba realizacji projektu  
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu
Obszar B - Metodyka projektu
B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Komplementarność projektu
Obszar C - Specyficzne ukierunkowanie projektu
C.1. Partnerstwo
C.2. Wynikanie z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu
C.3. Ekoefektywność
C.4. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)

Definicje kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.1.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku 8.3. SzOOP RPO WP. Wyciąg z kryteriów wyboru projektów stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse:
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie beneficjenta projektu grantowego wynosi 85%.

W przypadku projektów grantowych występowanie pomocy publicznej analizowane jest na poziomie operatora (beneficjenta projektu) i ostatecznego odbiorcy. Przyjmuje się, że na poziomie operatora pomoc nie wystąpi (pokrywane będą jedynie koszty bezpośrednio związane z realizowanym projektem, wszelka korzyść przenoszona będzie na poziom ostatecznego odbiorcy). Ze względu na popytowy (rynkowy) model wdrażania przyjmuje się, że pomoc na poziomie usługodawcy nie wystąpi.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie grantobiorcy powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. w SzOOP RPO WP.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na konkurs wynosi  21 653 500,00 PLN.

Wartość projektu
W konkursie nie określono ani minimalnej, ani maksymalnej wartości projektu.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje:

Minimalna dopuszczalna wnioskowana kwota dofinansowania projektu:
Minimalna dopuszczalna wnioskowana kwota dofinansowania projektu wynosi 10 mln PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa.

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie ARP S.A.,
 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale 12 Regulaminu konkursu.

Informacja o podziale na rundy:
Niniejszy konkurs nie jest podzielony na rundy.


Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących naboru wniosków w ramach Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • data: 2019-09-27

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie