Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • Galeria logotypów
Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie

Poniżej publikujemy wstępne wyniki dokonane przez Komisję Oceny Wniosków na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie" w drugim naborze.


Każda z osób wraz z informacją mailową otrzyma karty oceny wniosków wraz z indywidualną oceną, która je dotyczy oraz wysokością wsparcia finansowego rekomendowaną do dofinansowania.


Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, zostanie zatwierdzona ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia.

Lista rankingowa z oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego po procedurze odwoławczej w ramach projektu "Pomorzanki w Biznesie"

Poniżej publikujemy ostateczną listę wniosków, które otrzymują wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego, dotyczy uczestniczek II naboru w projekcie. Komisja Oceny Wniosków dokonała wyboru wniosków zakwalifikowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego po procedurze odwoławczej złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie". 

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wsparcie finansowe zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny oraz dalszej procedurze składania dokumentów i podpisywania umów.

Lista ostateczna wniosków, które otrzymują jednorazową dotację inwestycyjną.
Lista ostateczna wniosków, które otrzymują podstawowe wsparcie pomostowe.  

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego

Poniżej publikujemy wstępne wyniki dokonane przez Komisję Oceny Wniosków, oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe złożonych przez uczestników projektu "Pomorzanki w biznesie" w II naborze.

 

Wszystkie osoby są rekomendowane do przyznania jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego. Każda z osób wraz z informacją mailową otrzyma karty oceny wniosków wraz z indywidualną oceną, która je dotyczy oraz rekomendowaną kwotą wsparcia finansowego. 

 

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, zostanie zatwierdzona ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego.  

 

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 

 

Lista rankingowa z oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Lista rankingowa z oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Wyniki oceny wniosków po procedurze odwoławczej o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,w projekcie "Pomorzanki w Biznesie"

Poniżej publikujemy ostateczne wyniki zatwierdzone przez Komisję Oceny Wniosków na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożone przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie" w pierwszym naborze.

Lista ostateczna z oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 • data: 2018-01-25
Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie "Pomorzanki w Biznesie"

Poniżej publikujemy wstępne wyniki dokonane przez Komisję Oceny Wniosków na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie" w pierwszym naborze. 

Wszystkie osoby na liście rankingowej są rekomendowane do przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny zostaną przekazane drogą mailową.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, zostanie zatwierdzona ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia.

Lista rankingowa z oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 • data: 2018-01-16
Ostateczna lista uczestniczek projektu "Pomorzanki w Biznesie" - II nabór

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej, poniżej  zamieszczamy ostateczną listę uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie w II naborze, a także listę rezerwową uczestniczek. Obie listy zawierają łączną sumę punktów przyznaną podczas III etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7.

 

Lista uczestniczek projektu II nabór

Lista rezerwowa uczestniczek projektu II nabór

Wyniki III etapu rekrutacji w II naborze do projektu „Pomorzanki w biznesie”

W związku z zakończeniem rozmów rekrutacyjnych, poniżej zamieszczamy listę rankingową z  III etapu rekrutacji. Lista rankingowa zawiera łączną sumę punktów przyznaną podczas dwóch spotkań z Kandydatkami do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7.

Lista rankingowa – III etap rekrutacji

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomorzanki w biznesie” jest możliwość złożenia do ARP S.A. pisemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Pismo wraz z uzasadnieniem powinno zostać złożone przez Kandydatkę (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w sekretariacie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D w Gdańsku, w terminie do trzech dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników rekrutacji na stronie www.arp.gda.pl oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu (decyduje data wpływu odwołania do ARP S.A.).

Wyniki II etapu rekrutacji w II naborze do projektu „Pomorzanki w biznesie” po procedurze odwoławczej

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji w II naborze do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji
Lista osób, które nie zostały zakwalifikowane do III etapu rekrutacji

Dodatkowo informujemy, że III etap rekrutacji planowany jest w dniach 9 - 16 października 2017r. O dokładnych terminach spotkań dowiedzą się Panie drogą mailową. 

Wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie” - II nabór

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, poniżej zamieszczamy listę rankingową z oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do II naboru projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7

Do kolejnego III etapu rekrutacji zostaną zakwalifikowane 64 Kandydatki, które uzyskają największą liczbę punktów. Lista rankingowa zawiera łączną sumę punktów przyznanych przez dwóch Członków Komisji Rekrutacyjnej oraz punkty dodatkowe.

Lista rankingowa II etapu rekrutacji - ocena merytoryczna

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomorzanki w biznesie” istnieje możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do ARP S.A. Pismo wraz z uzasadnieniem powinno zostać złożone przez Kandydatkę (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w sekretariacie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D w Gdańsku, w terminie do trzech dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników rekrutacji na stronie www.arp.gda.pl oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu (decyduje data wpływu odwołania do ARP S.A.).

Dodatkowo informujemy, że III etap rekrutacji planowany jest wstępnie od 6 października 2017r. O terminach indywidualnych spotkań będziemy informować wkrótce.

 • data: 2017-09-25
Komunikat dotyczący wyników oceny merytorycznej II naboru do projektu „Pomorzanki w biznesie”

Informujemy, że etap oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do II naboru w projekcie „Pomorzanki w biznesie”  został zakończony.  W dniu 25.09.2017r., w regulaminowym toku akceptacji wyników prac Komisji Rekrutacyjnej, lista rankingowa zostanie zamieszczona na stronie www.arp.gda.pl.
Wyniki  zostaną wysłane także drogą mailową do kandydatek.

 

Wyniki oceny formalnej II naboru rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie”

W związku z zakończeniem oceny formalnej przy II naborze wniosków, poniżej zamieszczamy wyniki oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7
 

Lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną
Lista osób, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomorzanki w biznesie”  w § 5 ustęp 7 oraz § 9 ustęp 2, nie ma możliwości odwołania się od negatywnej oceny formalnej oraz  nie ma możliwości uzupełnienia braków, ani też ponownego złożenia formularza zgłoszeniowego.

Zamknięcie II naboru w projekcie „Pomorzanki w Biznesie” RPO 5.7

W nawiązaniu do § 5 punktu 1. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomorzanki w Biznesie”, informujemy, że nabór w ramach w/w projektu zostanie zamknięty we wcześniejszym terminie, z powodu osiągnięcia przewidzianego limitu dostarczonych do nas zgłoszeń. Przyjmowanie dokumentów potrwa do dnia 24.08.2017, do godziny 15.00.
 
Jednocześnie informujemy, ze nie jest przewidziany kolejny nabór w ramach w/w projektu. Informacji dotyczących innych możliwości ubiegania się o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. pod numerem telefonu 58-3233106.
 

Z poważaniem, 
Dział Rozwoju Przedsiębiorczości 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 

 • data: 2017-08-23
II nabór wniosków - dotacje na własny biznes dla Pomorzanek

Już 16 sierpnia w Agencji Rozwoju Pomorza rusza nabór wniosków o dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej dla niepracujących pań, które ukończyły 30 rok życia. W ramach projektu „Pomorzanki w Biznesie” każda uczestniczka może ubiegać się aż o 23.000 pln jednorazowej dotacji oraz  trwające nawet rok wsparcie doradcze i wsparcie finansowe na pokrycie kosztów bieżącej działalności do ok. 1.440 pln miesięcznie.

Mieszkanki Pomorza stają przed możliwością otrzymania dotacji unijnej na otwarcie własnej firmy w ramach projektu „Pomorzanki w Biznesie”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza w Poddziałaniu 5.7 „Nowe Mikroprzedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt kierowany jest do pań, które mieszkają na terenie województwa pomorskiego, ukończyły 30 rok życia, mają zamiar prowadzić jednoosobową firmę i nie prowadziły własnego biznesu w ciągu ostatniego roku. Uczestniczki projektu mogą ubiegać się aż o 23 000 pln jednorazowej dotacji oraz miesięczne wsparcie doradcze i pieniężne w wysokości do 1.440 pln trwające nawet rok, a także skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i doradczego.

Aby zakwalifikować się do „Pomorzanek” należy wypełnić dokumenty dostępne na stronie internetowej ARP oraz opisać pomysł na biznes i oszacować planowane wydatki z nim związane.

Proces rekrutacji obejmuje trzy etapy. W pierwszym, oceniana będzie kompletność złożonych dokumentów, następnie charakterystyka projektu oraz jego koszty, a w finalnej fazie specjaliści ocenią, czy osoby aplikujące będą w stanie założyć, a następnie skutecznie prowadzić swoją firmę.  Dodatkowe punkty mogą otrzymać  osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, w wieku powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach. Do projektu zakwalifikują  się 32 osoby. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów decydować będzie kolejność złożonych dokumentów.

Nabór rusza 16 sierpnia br., a wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie ARP w Olivia Business Centre, budynek Olivia Six, przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w  Gdańsku.  Komplet dokumentów  należy dostarczyć do sekretariatu  ARP (13 piętro) nie później niż 30 sierpnia br. do godz. 15.00 osobiście, przesłać pocztą tradycyjną  lub poprzez kuriera.  W przypadku dużego zainteresowania i wyczerpania limitu miejsc w projekcie, nabór zgłoszeń może zostać zakończony szybciej. Informacja o wcześniejszym zakończeniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej ARP na co najmniej 24 godziny przed jej planowanym zamknięciem.

Regulamin i wymagane dokumenty dostępne są TUTAJ.


Szczegółowe informacje: 

Katarzyna Moszczyńska, Kierownik projektu
tel. 58 32 33 143, @: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

Michał Zając
tel. 58 32 33 253, @: michal.zajac@arp.gda.pl

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, po procedurze odwoławczej

Poniżej publikujemy ostateczną listę wniosków, które otrzymują wsparcie finansowe w postaci podstawowego wsparcia pomostowego. Komisja Oceny Wniosków dokonała wyboru wniosków zakwalifikowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego, po procedurze odwoławczej złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie". 
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 
 

Lista ostateczna wniosków, które otrzymują jednorazową dotację inwestycyjną 

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Poniżej publikujemy wstępne wyniki dokonane przez Komisję Oceny Wniosków, oceny wniosków na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu "Pomorzanki w biznesie". 

Wszystkie osoby na liście rankingowej są rekomendowane do przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, zostanie zatwierdzona ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny.

Lista rankingowa z oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.  

 

 

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej po procedurze odwoławczej

Poniżej publikujemy ostateczną listę wniosków, które otrzymują wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Komisja Oceny Wniosków dokonała wyboru wniosków zakwalifikowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej po procedurze odwoławczej złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie". 
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 
 

Lista ostateczna wniosków, które otrzymują jednorazową dotację inwestycyjną 

 

Nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe

Nabór dokumentów niezbędnych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego odbędzie się w terminie 12-16.06.2017. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D, budynek Olivia SIX, piętro 12. Regulamin, wzór wniosku oraz załączniki do pobrania poniżej.

Regulamin przyznawania wsparcia w projekcie "Pomorzanki w Biznesie" >pobierz<


Lista niezbędnych dokumentów do ubiegania się o dotację inwestycyjną:


1. Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego >pobierz<
2. wpis do CEIDG lub innego właściwego rejestru*,
3. kopia nadania numeru REGON Uczestnikowi projektu*,
4. biznesplan działalności przedsiębiorstwa, 
>pobierz<
5. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS* **,
6. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, >pobierz<
7. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym  uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, >pobierz<
8. formularz informacji przedstawianych przez uczestnika projektu ubiegającego się o pomoc de minimis*. >pobierz<
9. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. >pobierz<UWAGA!

W przypadku, gdy niektóre z powyższych załączników zostały przedłożone przez uczestnika projektu na etapie wnioskowania o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania ich ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian (np. założenia działalności gospodarczej) konieczne jest dokonanie przez uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.

 

 

* Dotyczy przypadku, gdy działalność gospodarcza została zarejestrowana przed złożeniem niniejszego wniosku. Niemniej jednak, przedmiotowy załącznik  należy przedłożyć najpóźniej do dnia zawarcia Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
** Zaznaczyć właściwe

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Poniżej publikujemy wstępne wyniki dokonane przez Komisję Oceny Wniosków, oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych przez uczestników projektu "Pomorzanki w biznesie".
 
Osoby wskazane na pozycjach od 1 do 27 listy rankingowej są rekomendowane do przyznania jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, zostanie zatwierdzona ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
 
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 
 

Lista rankingowa z oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 


Przypominamy, że istnieje możliwość złożenia odwołania od oceny Komisji Oceny Wniosków w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników. Odwołanie można złożyć drogą pisemną na adres Agencja Rozwoju Pomorza S.A.  

Nabór wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną

Nabór dokumentów niezbędnych do otrzymania dotacji inwestycyjnej odbędzie się w terminie 9-16.05.2017. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D, budynek Olivia SIX, piętro 12. Regulamin, wzór wniosku oraz załączniki do pobrania poniżej.

Regulamin przyznawania wsparcia w projekcie "Pomorzanki w Biznesie" >pobierz<


Lista niezbędnych dokumentów do ubiegania się o dotację inwestycyjną:


1. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej >pobierz<
2. wpis do CEIDG lub innego właściwego rejestru*,
3. kopia nadania numeru REGON Uczestnikowi projektu*,
4. biznesplan działalności przedsiębiorstwa, 
>pobierz<
5. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS* **,
6. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, >pobierz<
7. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym  uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, >pobierz<
8. harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozpoczęcie działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem, >pobierz<
9. formularz informacji przedstawianych przez uczestnika projektu ubiegającego się o pomoc de minimis*. >pobierz<
 

 

 

* Dotyczy przypadku, gdy działalność gospodarcza została zarejestrowana przed złożeniem niniejszego wniosku. Niemniej jednak, przedmiotowy załącznik  należy przedłożyć najpóźniej do dnia zawarcia Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
** Zaznaczyć właściwe

Znany jest termin II naboru wniosków do Projektu "Pomorzanki w Biznesie"

Informujemy, że 16.08.2017 w Agencji Rozwoju Pomorza rusza kolejny nabór wniosków na założenie własnej działalności gospodarczej dla niepracujących pań, które ukończyły 30 rok życia. W ramach projektu „Pomorzanki w Biznesie” każda uczestniczka może ubiegać się o maksymalnie 23.000 zł (średnio 18.400 zł) dotacji inwestycyjnej oraz wsparcie na bieżącą działalność o średniej wysokości 1.440 zł miesięcznie, przez maksymalnie 12 miesięcy.


Projekt kierowany jest do pań, które mieszkają na terenie województwa pomorskiego, ukończyły 30 rok życia, mają zamiar prowadzić jednoosobową firmę i nie prowadziły własnego biznesu w ciągu ostatniego roku. 


Aby zakwalifikować się do „Pomorzanek” należy zaznajomić się ze szczegółami oraz wypełnić dokumenty dostępne na stronie internetowej ARP w wyznaczonym terminie oraz opisać pomysł na biznes i oszacować planowane wydatki z nim związane.

 

Przyjmowanie dokumentów do II naboru odbywać się będzie w okresie 16-30.08.2017 r. Dokumenty dostarczone przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące dla obu naborów można znaleźć TUTAJ


Szczegółowe informacje
Katarzyna Moszczyńska, Kierownik projektu
tel. 58 32 33 143, @: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl


Michał Zając
tel. 58 32 33 253, @: michal.zajac@arp.gda.pl

 

Ostateczna lista uczestniczek projektu "Pomorzanki w Biznesie" - I nabór

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej, poniżej  zamieszczamy ostateczną listę uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie w I naborze, a także listę rezerwową uczestniczek. Obie listy zawierają łączną sumę punktów przyznaną podczas III etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7.

Lista uczestniczek projektu I nabór

Lista rezerwowa uczestniczek projektu I nabór

 

Wyniki III etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie”

W związku z zakończeniem rozmów rekrutacyjnych, poniżej zamieszczamy listę rankingową z  III etapu rekrutacji. Lista rankingowa zawiera łączną sumę punktów przyznaną podczas dwóch spotkań z Kandydatkami do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7.

Lista rankingowa – III etap rekrutacji

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomorzanki w biznesie” jest możliwość złożenia do ARP S.A. pisemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Pismo wraz z uzasadnieniem powinno zostać złożone przez Kandydatkę (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w sekretariacie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D w Gdańsku, w terminie do trzech dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników rekrutacji na stronie www.arp.gda.pl oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu (decyduje data wpływu odwołania do ARP S.A.). 

 

Grafik spotkań III etapu rekrutacji

W związku z rozpoczęciem III etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie”, poniżej zamieszczamy grafiki spotkań z doradcami. Rozmowy odbywać się będą w terminie 9 – 17 lutego 2017 r. Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk, Olivia Business Centre, budynek Olivia SIX, piętro 12.

III etap rekrutacji składa się z dwóch spotkań – I spotkanie to rozmowa z doradcami przedsiębiorczości, podczas której należy dokonać prezentacji swojego przedsięwzięcia oraz motywacji do prowadzenia własnej firmy. Podczas II spotkania z doradcą zawodowym, ocenie podlegać będą predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej firmy przeprowadzone poprzez rozwiązanie testu kompetencji przedsiębiorczych oraz rozmowy indywidualnej z doradcą.  

Grafik spotkań  – I rozmowa
Grafik spotkań – II rozmowa


Po zakończeniu III etapu rekrutacji 32 osoby z najwyższą liczbą punktów zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie Pomorzanki w biznesie.

 

Wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie” po procedurze odwoławczej

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7
 

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji
Lista osób, które nie zostały zakwalifikowane do III etapu rekrutacji


Dodatkowo informujemy, że III etap rekrutacji planowany jest wstępnie od 9 lutego 2017r. O terminach indywidualnych spotkań będziemy informować wkrótce.

Wyniki oceny merytorycznej I naboru rekrutacji

Wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie”  

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, poniżej zamieszczamy listę rankingową z oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7

Do kolejnego III etapu rekrutacji zostaną zakwalifikowane 64 Kandydatki, które uzyskają największą liczbę punktów. Lista rankingowa zawiera łączną sumę punktów przyznanych przez dwóch Członków Komisji Rekrutacyjnej oraz punkty dodatkowe. 

Lista rankingowa II etapu rekrutacji - ocena merytoryczna

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomorzanki w biznesie” istnieje możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do ARP S.A. Pismo wraz z uzasadnieniem powinno zostać złożone przez Kandydatkę (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w sekretariacie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D w Gdańsku, w terminie do trzech dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników rekrutacji na stronie www.arp.gda.pl oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu (decyduje data wpływu odwołania do ARP S.A.). 

Dodatkowo informujemy, że III etap rekrutacji planowany jest wstępnie od 6 lutego 2017r. O terminach indywidualnych spotkań będziemy informować wkrótce. 

Wyniki oceny formalnej I naboru rekrutacji

W związku z zakończeniem I etapu rekrutacji, poniżej zamieszczamy wyniki oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7


Formularze zgłoszeniowe, które przeszły pozytywną ocenę formalną, zostały skierowane do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej będziemy informować wkrótce.


Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Pomorzanki w Biznesie", przypominam, że od wyników oceny formalnej nie ma możliwości odwołania.
 

Lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną

Lista osób, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych

 • data: 2017-01-05
Zakończenie I naboru wniosków rekrutacyjnych

Informujemy, że w dniu 29.12.2016, zgodnie z regulaminem rekrutacji zakończyliśmy I nabór wniosków. Dziękujemy za duże zainteresowanie oraz przypominamy, że osoby które nie zdążyły dostarczyć dokumentów, będą miały możliwość wzięcia udziału w II naborze, który odbędzie się w II kwartale 2017r. Jednocześnie wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących projektu.


Dział Rozwoju Przedsiębiorczości
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 

 • data: 2016-12-29

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie