Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logo RP,...
Konkurs grantowy

KOMUNIKAT
Informujemy, że na mocy Uchwały Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z dnia 12.12.2018 r. unieważniono konkurs grantowy nr INV.01.2017 prowadzony w ramach Projektu grantowego Invest in Pomerania 2020.

Powyższa decyzja spowodowana została zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi wraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/1046 pt. „Omnibus regulation”, które uniemożliwiają rozstrzygnięcie konkursu w obecnej formule.

Jednocześnie informujemy, że w I kwartale 2019 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 („IZ RPO WP”) przedstawi szczegóły nowego konkursu dotacyjnego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Ogłoszenie konkursu przez IZ RPO WP zaplanowane zostało na kwiecień 2019 roku, przy czym jest to termin najpóźniejszy z możliwych. Przewidujemy, że podpisanie umów z najlepszymi projektami w ramach nowego konkursu dotacyjnego będzie możliwe w III kwartale 2019 roku.
Ponadto pragniemy zapewnić, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nadal będzie współpracować w przygotowaniu instrumentów wsparcia służących tworzeniu nowych terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP oraz przyciąganiu nowych inwestycji w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Invest in Pomerania 2020”.

 

 

KOMUNIKAT
Informujemy, że w prowadzonym w ramach realizacji projektu grantowego „Invest in Pomerania 2020” konkursie nr INV.01.2017, wydłużeniu ulega termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 31.12.2018 r.

 

 

KOMUNIKAT
Informujemy, że w prowadzonym w ramach realizacji projektu grantowego „Invest in Pomerania 2020” konkursie nr INV.01.2017, na mocy Uchwały nr 336/2018 Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z dnia 26.09.2018 r., wydłużeniu ulega termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 30.11.2018 r. Przesunięcie terminu warunkowane jest datą otrzymania analizy eksperckiej, o której mowa w punkcie 6.2. Regulaminu Konkursu.
2018-09-26


 

KOMUNIKAT
Informujemy, że termin składania wniosków został wydłużony do dnia 09 maja 2018 r. do godziny 15:00.
2018-04-18
 

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Invest in Pomerania 2020”

KOMUNIKAT
Informujemy, że z dniem 10 stycznia 2018 r. zaktualizowano Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu. Aktualizacja dotyczy wykazu gmin położonych w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta oraz wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych.
2018-01-10


Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na przygotowaniu, w tym uzbrojeniu, terenów inwestycyjnych oraz tworzeniu stref przemysłowych. W efekcie realizacji pojedynczego projektu oczekuje się zagospodarowania całości uzbrojonego terenu poprzez zlokalizowanie na nim inwestycji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

INFORMACJE o NABORZE

Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 22.01.2018 roku do 23.04.2018 roku do godz. 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w III kwartale 2018 roku.

Miejsce składania wniosków
Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

 

Sposób składania wniosków
Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ARP S.A.
Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu konkursu.

NA CO i KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do wnioskodawców będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi terenów inwestycyjnych, a także do wnioskodawców, którzy uprawdopodobnią, iż na dzień podpisania Umowy o powierzenie grantu będą właścicielami lub użytkownikami wieczystymi ww. terenów.
Pojedynczy teren inwestycyjny musi spełniać poniższe wymogi:

 • jego powierzchnia musi wynosić co najmniej 20 ha,
 • jego charakter musi być zwarty,
 • musi być położony w całości na terenie województwa pomorskiego, w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta lub w obszarach gmin położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych, wskazanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (wykaz gmin znajduje się w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu),
 • musi być terenem o przeznaczeniu na cele przemysłowe, tj. terenem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)
   

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

-  jednostki samorządu terytorialnego,
- przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.)

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje projekty polegające na przygotowaniu, w tym uzbrojeniu, terenów inwestycyjnych oraz tworzeniu stref przemysłowych. W efekcie realizacji pojedynczego projektu oczekuje się zagospodarowania całości uzbrojonego terenu poprzez zlokalizowanie na nim minimum pięciu MŚP. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. koszty prac przygotowawczych, koszty niwelacji i uzbrojenia terenu inwestycyjnego, koszty budowy obiektów kubaturowych o powierzchni od ok. 3 000 m2 do ok. 6 000 m2 oraz placów magazynowych.
Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

FINANSE

Procent dofinansowania projektu
Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 35% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 11 000 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 44 100 000 PLN.

NIEZBĘDNE DOKUMENTYINNE WAŻNE INFORMACJE

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 8 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze
Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej www.investinpomerania.pl oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. www.arp.gda.pl.

Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

o    Małgorzata Płochocka, tel. (58) 32 33 245, e-mail: malgorzata.plochocka@arp.gda.pl;
o    Adam Zalewski, tel. (58) 32 33 207, e-mail: adam.zalewski@arp.gda.pl.
 

 • data: 2017-12-20

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie