Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

1.2. Transfer wiedzy do gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


        Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania do konkursuKOMUNIKAT
Informujemy, że w związku ze zmianą Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020 w dniu 31 stycznia 2017 r. zaktualizowano Regulamin konkursu i załączniki. Najnowsze dokumenty obowiązują od 2 marca 2017 r. Zmian dokonano w dokumentach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. Wprowadzone w Regulaminie Konkursu zmiany mają charakter korzystny dla składających projekty i nie będą skutkować ich nierównym traktowaniem.


Zmiany zostały wprowadzone w:

 • Regulaminie konkursu (usunięto odniesienie do Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020)
 • Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (usunięto odniesienie do Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020)
 • Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu (dokument został zaktualizowany w zakresie procedury oceny oddziaływania na środowisko)
 • Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (wprowadzono zmiany redakcyjne)

Podkreślamy, że wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami muszą być przygotowane i złożone w konkursie w oparciu o najbardziej aktualne dokumenty obowiązujące na dzień składania wniosku. Prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi.

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Instytucja Pośrednicząca – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki (konkurs nr RPPM.01.02.00-IP.02-22-001/17).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów wpisanych do Kontraktu Terytorialnego  dla Województwa Pomorskiego (umowy zawartej pomiędzy Rządem Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r. ze zm.).

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 3 kwietnia 2017 roku do 5 czerwca 2017 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty we wrześniu 2017 roku.

Miejsce składania wniosków
Wnioski w wersji papierowej należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków
Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są określone w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 1.2 zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP), tj.

Jednostki naukowe  w ewentualnych partnerstwach z:
- innymi jednostkami naukowymi,
- przedsiębiorcami,
- IOB,
- jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,
- związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.


Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 1.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.2. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego znajdują się w Rozdziale 8.3. SzOOP RPO WP. Wyciąg z kryteriów wyboru projektów stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse
Procent dofinansowania projektu
Projekty co do zasady są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 4.5 Regulaminu konkursu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu
Maksymalna dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie została ustalona.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 88 288 682 PLN.
 

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu:


Archiwalne wersje Regulaminu konkursu i innych dokumentów:
Regulamin konkursu, załączniki do regulaminu oraz inne dokumenty archiwalne.

 

 

Inne dokumenty:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 9 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze
Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza S.A .w dziale „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów” oraz na stronach internetowych www.rpo.pomorskie.eu i www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pytania i odpowiedzi

 • w sprawach dotyczących Działania 1.2. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
 • w sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
 • w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
 • data: 2016-12-30

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie