Konkurs 2.2.1 (II)

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Najczęściej popełniane błędy podczas aplikowania w konkursie w Poddziałaniu 2.2.1


KOMUNIKAT
Informujemy, że w związku ze zmianą Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020 w dniu 31 stycznia 2017 r. zaktualizowano Regulamin konkursu i załączniki. Najnowsze dokumenty obowiązują od 16 lutego 2017 r. Zmian dokonano w dokumentach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. Wprowadzone w Regulaminie Konkursu zmiany mają charakter korzystny dla składających projekty i nie będą skutkować ich nierównym traktowaniem.


Zmiany zostały wprowadzone w:

  • Regulaminie konkursu (usunięto odniesienie do Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020)
  • Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (usunięto odniesienie do Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020)
  • Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu (dokument został zaktualizowany w zakresie procedury oceny oddziaływania na środowisko)
  • Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (wprowadzono zmiany redakcyjne)

Podkreślamy, że wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami muszą być przygotowane i złożone w konkursie w oparciu o najbardziej aktualne dokumenty obowiązujące na dzień składania wniosku. Prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi.Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Instytucja Pośrednicząca – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (konkurs nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 1 lutego 2017 roku do 15 marca 2017 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty we wrześniu 2017 roku.

Miejsce składania wniosków
Wnioski w wersji papierowej należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:


Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk


Sposób składania wniosków
Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są określone w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1., zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP), tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1., zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego znajdują się w Rozdziale 8.3. SzOOP RPO WP. Wyciąg z kryteriów wyboru projektów stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse
Procent dofinansowania projektu
Projekty są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 4.5 Regulaminu konkursu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu
Maksymalna dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 66 448 500 PLN.
 


Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Niezbędne dokumenty (obowiązujące od 16 lutego 2017 r.)
Regulamin konkursu

Niezbędne dokumenty (obowiązujące od 16 lutego 2017 r.)
Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu:Archiwalne wersje Regulaminu konkursu i innych dokumentów:

Regulamin konkursu, załączniki do regulaminu oraz inne dokumenty archiwalne.

 


Inne dokumenty:

*Załączniki do Zasad Wdrażania – dla ułatwienia usunięto zbędne dla Poddziałania 2.2.1 załączniki lub takie, których zmodyfikowane wersje są załącznikami do Regulaminu konkursu.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 9 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze
Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza SA w dziale „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów” oraz na stronach internetowych www.rpo.pomorskie.eu i www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

  • w sprawach dotyczących Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
    • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106, (58) 32 33 139, e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu
  • w sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
  • w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
  • data: 2016-12-30