Banery

 • Zapytaj o Fundusze- baner
 • Invest in Pomerania

Międzynarodowy Klaster Morski (InterMareC)

 • -

Rozwój międzyregionalnej współpracy w ramach szeroko pojętej gospodarki morskiej został zainicjowany przez dwa bliźniacze miasta Brest (Francja) i Kilonię (Niemcy) już ponad 40 lat temu. Jednak dopiero w 2003 roku dwie współpracujące ze sobą organizacje Technopôle Brest-Iroise (Bretania - Francja) i Technologie-Region K.E.R.N. e.V. (Szlezwik-Holsztyn - Niemcy) postanowiły podjąć konkretne działania w celu wykorzystania dotychczasowych doświadczeń i dalszego rozwoju posiadanego potencjału rozpoczynając prace nad powołaniem struktury bardziej sformalizowanej.

Dotychczas nawiązana współpraca zaowocowała powstaniem idei utworzenia Międzyregionalnego Klastra Morskiego (Interregional Maritime Cluster – InterMareC) do pracy, nad którym postanowiono zaprosić trzeci region partnerski o podobnych uwarunkowaniach gospodarczych – Pomorze. Realizację zamierzeń umożliwiło uzyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III C, na lata 2004 – 2007.

Pomorze reprezentowane było przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., która pełniła funkcję koordynującą prace siedmiu instytucji z naszego regionu wymienionych poniżej:

 • Instytut Morski w Gdańsku

 • Centrum Techniki Okrętowej S.A.

 • Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

 • Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk

 • Urząd Morski w Gdyni

 • Stocznia Gdynia S.A.

 • GEOMOR-NIVA Przedsiębiorstwo Badań i Doradztwa Sp. z o.o.

Realizacja projektu miała pomóc w identyfikacji możliwości rozwojowych gospodarki morskiej i stanowić impuls do współpracy gospodarczej pomiędzy regionami partnerskimi, które reprezentowane były przez 79 uczestników z 46 instytucji w zrealizowanych 20 podprojektach (w tym 15 podprojektach z polskim udziałem) . W zdecydowanej większości uczestnikami podprojektów były jednostki badawczo – rozwojowe, mniejszą grupę reprezentowały przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Współpraca realizowana była w ramach pięciu komponentów:

 • C1: Zarządzanie i Koordynacja
 • C2:Doradztwo Klastrowe
 • C3:Technologie Przybrzeżne i Oceanograficzne (Offshore and Oceanographic Technologies) => komponent "Technologia"
 • C4:Usługi i Działania Brzegowe (Coastal Services and Activities) => komponent "Wybrzeże"
 • C5:Budowa Okrętów i Łodzi, Zaopatrzenie i Usługi (Ship- and Boat-Building / Supply and Services) => komponent "Okręt"

z których trzy najważniejsze to "Wybrzeże", "Technologia" i "Okręt".

Prace w obrębie poszczególnych komponentów odbywały się poprzez realizację tzw. międzyregionalnych podprojektów. Partnerzy z Pomorza, koordynowani przez ARP S.A., uczestniczyli w następujących dwunastu podprojektach tematycznych:

 

C2: Doradztwo Klastrowe

MariMatch - Morskie Forum Posrednictwa i Współpracy (Maritime Matchmaking and Co-operation Forum)

ImpulseC - Wdrożenie klastra morskiego - narzędzia i strategie (Actual implementation of a maritime cluster - tools & strategies)

 

C3: "Technologia"

INUA - Międzynarodowa sieć podwodnej akustyki (International Network of Underwater Acoustics)

USV - Bezzałogowy pojazd pływający (Unmanned Surface Vehicle)

 

C4: "Wybrzeże"

BEAD - Środowisko bałtyckie dla rozwoju akwakultury (Baltic environment for aquaculture development)

ICZMnet - Budowa sieci instytucji i firm wspierających zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi – ZZOP (Development of a network of consulting institutions and companies to support Integrated Coastal Zone Management)

ASTIR - Studium oceny wymagań stawianych technologiom i procesom podejmowania decyzji oraz określenia podstawowych wymogów informacyjnych dla oceanografii operacyjnej i zintegrowanego zarządzania morską strefą brzegową (Assessment Study on Requirements for Technologies, Decision Making Tools and Baseline Information Requirements for Operational Oceanography and Integrated Zone Coastal Management)

MariMatch II - Morskie Forum Pośrednictwa i Współpracy (Maritime Matchmaking and Co-operation Forum)

Coastal Risk - Prognozy naturalnych zagrożeń strefy brzegowej (Natural and Human Risk in Coastal Zone Prediction)

 

C5: "Okręt"

INTERMODUL - Modularyzacja wyposażenia okrętowego (Modularisation in ship equipment)

MASSNet - Sieć rozwiązań dla ochrony kontenerów niebezpiecznych przewożonych drogą morską (Maritime Security Solutions NETwork for dangerous containers)

Green Ship

 

Dnia 11 grudnia 2007 roku odbyła się w Kilonii Konferencja Końcowa projektu InterMareC, podsumowująca jego osiągnięcia. Podczas Konferencji Końcowej miało miejsce również ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego, które z polskiej strony uświetnił swoją obecnością m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego - Jan Kozłowski i p. Andrzej Gdula (Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego, Ministerstwo Infrastruktury).

Na zakończenie projektu została wydana broszura (w języku polskim oraz angielskim - do pobrania) opisująca współpracę trzech regionów partnerskich, oraz najbardziej udane podprojekty zrealizowane w ramach InterMareC.

Współpraca zapoczątkowana w InterMareC będzie kontynuowana w szerszym gronie oraz rozwijana w ramach przygotowywanego właśnie projektu InterMareC-Baltic.

 

 

Kontakt:

Monika Michałowska
058 32 33 245
monika.michalowska@arp.gda.pl

 

Projekt InterMareC był współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III C. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2004 r. i zakończył wraz z końcem grudnia 2007 r.

 

 • -
 • -