Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

 

Odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania do konkursu

 

 

Uprzejmie informujemy wnioskodawców składających wnioski do aktualnie trwającego konkursu dla Poddziałania 2.2.1, że wnioski muszą być złożone („wysłane”) w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych najpóźniej do 15 marca 2016 do godziny 23.59 (po tym czasie GWA nie pozwoli na złożenie wniosku w systemie). Wnioski w wersji papierowej należy złożyć osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. do 15 marca do godziny 15.00 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego, która nie może być późniejsza niż 15 marca 2016 roku).

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Instytucja Pośrednicząca – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (konkurs nr RPPM.02.02.01-IZ.00-22-001/16).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 1 lutego 2016 roku do 15 marca 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Miejsce składania wniosków
Wnioski w wersji papierowej należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk


Sposób składania wniosków
Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu
Następnie należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są określone w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1., zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1., zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP.

Finanse
Procent dofinansowania projektu
Projekty co do zasady są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. w SzOOP RPO WP, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pomocy de minimis pomoc udzielana na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50% wartości wydatków podlegających tej pomocy.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu
Maksymalna dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 63 946 500 PLN.

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Informujemy o rozbieżności w numeracji konkursu wskazanej w Regulaminie Konkursu tj. RPPM.02.02.01-IZ.00-22-001/16 i w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych tj. RPPM.02.02.01-IP.02-22-001/16. Powyższe wynika z kwestii technicznych i nie wpływa na prawidłowość złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Załączniki do Regulaminu konkursu:

Inne dokumenty:


Archiwalne wersje Regulaminu konkursu i innych dokumentów:

 

Regulamin konkursu, załączniki do regulaminu oraz inne dokumenty archiwalne.

 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze
Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza SA w dziale „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów” oraz na stronach internetowych www.rpo.pomorskie.eu i www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

 • w sprawach dotyczących Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106, (58) 32 33 139, e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu
  • Katarzyna Laskowska, tel. (58) 32 33 228, e-mail: katarzyna.laskowska@arp.gda.pl
 • w sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
  • Justyna Walendziak, tel. (58) 32 33 227, e-mail: justyna.walendziak@arp.gda.pl,
  • Zuzanna Witek, tel. (58) 32 33 158, e-mail: zuzanna.witek@arp.gda.pl,
 • w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
  • Dariusz Pyśko, tel. (58) 32 68 113, e-mail:  d.pysko@pomorskie.eu,
  • Andrzej Wrona, tel. (58) 32 68 113, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu,
  • Miłosz Mociewicz, tel. (58) 32 33 221, e-mail: milosz.mociewicz@arp.gda.pl
 • data: 2015-12-30

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie