Jak korzystać z Programu

Jak korzystać z Programu?


Jak korzystać z Programu?
Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Spotykamy wiele przykładów firm, osób które dostały pracę lub odbyli szkolenie? Na to, by dołączyć do grona korzystających ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, aby znaleźć dofinansowanie odpowiednie dla Twoich potrzeb w ramach programów obsługiwanych przez Agencję Rozwoju Pomorza.

Agencja Rozwoju Pomorza w latach 2014-2020 odpowiada za ogłaszanie konkursów, weryfikację złożonych projektów, a także pośrednictwo w dystrybucji środków europejskich w ramach trzech części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020:


Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach części RPO WP obsługiwanej przez ARP?
Dofinansowanie w ramach Poddziałania „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” oraz Działania „Transfer wiedzy do gospodarki”  skierowane jest do przedsiębiorstw, które utworzyły partnerstwa oraz jednostek naukowych i szkół wyższych. Trzecie Poddziałanie „Inwestycje Profilowane – wsparcie dotacyjne” dedykowane jest mikro, małym i średnim firmom.  Łączna pula środków przeznaczona na konkursy ogłaszane za pośrednictwem ARP w latach 2014-2020 wynosi prawie 150 mln EUR.

W ramach części RPO za którą odpowiedzialna jest ARP
Dofinansowanie można dostać między innymi na:

  • działania związane z budową, przebudową, modernizacją infrastruktury jednostek sfery badawczo-rozwojowej na potrzeby realizacji projektów wdrożeniowych przez innowacyjne firmy
  • działania związane z budową czy modernizacją laboratoriów badawczo – rozwojowych z towarzyszącą im infrastrukturą
  • działania prowadzące do zwiększenia urynkowienia działalności badawczo – rozwojowej, a w następstwie na skuteczne prowadzenie procesów komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych
  • budowa, rozbudowa infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa
  • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną)
  • unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy
  • poprawa efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzacja procesów produkcyjnych
     

Forma wsparcia
Wsparcie w ramach RPO WP możliwe do uzyskania poprzez ARP ma formę dotacji.

Jak się starać o dofinansowanie?

Zidentyfikuj potrzeby

Czy masz już plan, na realizację którego potrzebujesz unijnych pieniędzy? Pamiętaj, wertowanie opisów programów w celu znalezienia inspiracji nie jest dobrym pomysłem. Doświadczenia z  realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z konkretnych potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

Znajdź właściwe źródło finansowania
Po określeniu swoich potrzeb poszukaj źródła ich finansowania. We wstępnym określeniu programu odpowiedniego dla Twoich potrzeb pomocna będzie wyszukiwarka dotacji.

Myśl projektowo
Z Funduszy Europejskich nie wspiera się działalności bieżącej, ale konkretne projekty. Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.

Przeanalizuj zatem formularze wniosków i dokumenty - Pobierz wzory dokumentów - dla ubiegających się o wsparcie i instrukcje ich wypełniania. Wzory wniosków i biznesplanów opracowano w taki sposób, by pomóc zaprezentować realizację Twoich potrzeb w ujęciu projektowym.

Zapoznaj się z opisem programu, który został zidentyfikowany jako możliwe źródło finansowania oraz innymi szczegółowymi dokumentami - Zapoznaj się z prawem i dokumentami. Upewnij się, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki, wpisuje się w cele programu i postaraj się dowieść tego we wniosku
o dofinansowanie.

Poznaj obowiązki związane z realizacją projektu - Co musisz wiedzieć, żeby zrealizować projekt - objętych wsparciem z Funduszy Europejskich – ponieważ będziesz wykorzystywał pieniądze publiczne, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur  określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.

Śledź harmonogramy naborów wniosków
Wnioski o wsparcie z Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego składa się w ściśle określonych terminach, biorąc udział w konkursach naborów wniosków. Ich harmonogramy  publikowane są pod koniec każdego roku. Znajdziesz je w zakładce Harmonogram naborów wniosków. Po ogłoszeniu naboru przez ARP - Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków - zweryfikuj jeszcze raz swój projekt i dostosuj jego szczegóły do wymagań konkretnego konkursu. Pomogą Ci w tym regulamin i karta oceny projektu pokazująca, na co będzie zwracała uwagę komisja przyznająca wsparcie.

Podpisanie umowy
Jeżeli na realizację Twojego projektu przyznana zostanie dotacja, będziesz mógł śmiało stwierdzić, że dotarłeś właśnie na linię… STARTU. Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym Ci wsparciu jest umowa - Poznaj proces podpisywania umowy. Określa ona zasady, na jakich przyznano ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. Zanim podpiszesz umowę, musisz też zaktualizować harmonogram realizacji Twojego projektu.

Realizuj projekt
Teraz czeka Cię najtrudniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Projekt musisz realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku, oraz przestrzegając podstawowych obowiązków beneficjenta - Co musisz wiedzieć, żeby zrealizować projekt. Błędy na tym etapie mogą wiązać się z utratą części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Twoim partnerem w procesie realizacji i rozliczeń będzie instytucja - Dowiedz się o instytucji, która odpowiada za udzielenie wsparcia i podpisanie z Tobą umowy o dofinansowanie.

Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas, w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.

drukuj (Jak korzystać z Programu?)