Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne

Typy projektów:

 1. opracowanie lub zlecenie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji,
 2. wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych,
 3. budowa, rozbudowa, przebudowa, zakup wyposażenia laboratoriów /działów B+R+I w przedsiębiorstwach,
 4. nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
 5. projekty badawczo-wdrożeniowe, zmierzające do komercjalizacji wyników, realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorcami.Typy beneficjentów:

 1. dla typów projektów 1) - 4) przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z:
  - innymi przedsiębiorcami,
  - jednostkami naukowymi,
  - szkołami wyższymi,
  - IOB,
  - izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
  - organizacjami pozarządowymi,
  - innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.
   
 2. dla typu projektu 5):
  - jednostki naukowe,
  - szkoły wyższe.

W ramach poddziałania partnerstwa firm wraz z organizacjami będą mogły otrzymać środki UE na działania związane z budową, przebudową, modernizacją infrastruktury jednostek sfery badawczo – rozwojowej na potrzeby wspólnych projektów wdrożeniowych przez innowacyjne firmy, a także na działania związane z budową czy modernizacją laboratoriów badawczo – rozwojowych z towarzyszącą im infrastrukturą. Środki przeznaczone na ten cel to ponad 83 mln EUR.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie