Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Badanie rynku usług doradczych na Pomorzu

Badanie rynku usług doradczych w województwie pomorskim przeprowadzone zostało dwukrotnie przez Agencja Rozwoju Pomorza S.A. wraz z Instytutem Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM. Celem badań była dogłębna analiza pomorskiego rynku usług doradczych do którego wstęp stanowiło badanie pilotażowe zrealizowane w 2008 roku wśród podmiotów świadczących usługi doradcze.

Oba raporty z badań zawierają wiele ciekawych informacji zarówno dla firm świadczących usługi doradcze, instytucji otoczenia biznesu jaki i przedsiębiorców.


Rynek usług doradczych w województwie pomorskim 2009 
Zamieszczone w raporcie analizy opierają się na wynikach badań rynku wykonanych zarówno wśród podmiotów dostarczających usług (firmy doradcze), jak i potencjalnych odbiorców usług doradczych i szkoleniowych (przedsiębiorstwa).
Badanie firm doradczych - pierwsza część analizy obejmuje wyniki badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli firm doradczych, które w swojej ofercie mają doradztwo w zakresie zarządzania prorozwojowego. Charakterystyka uwzględnia wielkość firm, ich staż na rynku, formę prawną, rodzaj kapitału, status organizacyjny, przychody, terytorialny zasięg działania, a także zakres świadczonych usług doradczych i szkoleniowych. Przedstawiciele badanych firm doradczych wskazali motywy i bariery korzystania przez przedsiębiorstwa z usług doradczych i szkoleniowych. W tej części raportu została także przedstawiona diagnoza relacji popytu do podaży, ocena konkurencyjności usługodawców oraz czynniki determinujące rozwój rynku usług doradczych i szkoleniowych w województwie pomorskim.
Badanie odbiorców usług doradczych - w drugiej części analizy przedstawiono charakterystykę odbiorców usług doradczych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku pomorskim. Uzyskano informacje jakie usługi są najbardziej potrzebne przedsiębiorstwom, jakie kryteria wyboru stosują przy zakupie usług doradczych oraz jakie bariery utrudniają im korzystnie z usług. W ostatniej części raportu zawarto wskazówki dotyczące możliwości dopasowania oferty firm doradczych do aktualnych potrzeb przedsiębiorstw oraz analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń relacji rynkowych między dostawcami i odbiorcami usług doradczych i szkoleniowych.

 

Rynek usług doradczych w województwie pomorskim 2008
Badanie przeprowadzono w lipcu 2008 r. techniką wywiadu telefonicznego wśród 119 firm doradczych posiadających siedzibę na terenie województwa pomorskiego.
Opracowanie stworzone w oparciu o uzyskane w badaniu dane zawiera wnioski nt. struktury tego rynku z uwzględnieniem wielkości firm, czasu ich istnienia oraz zakresu prowadzonej działalności. W wyniku analizy zakresu działalności pomorskich firm doradczych, wyodrębnione zostały najczęściej świadczone usługi doradcze: doradztwo finansowe (47,1% firm), doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego (46,2%), doradztwo marketingowe (36,1%), doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji z programów pomocowych, w tym funduszy unijnych (35,3%), doradztwo personalne (33,6%) i doradztwo proinwestycyjne (31,9%). Jako najrzadziej oferowane usługi doradcze wymieniono: doradztwo logistyczne, doradztwo eksportowe, doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

Większość ankietowanych pozytywnie ocenia sytuację na rynku, co warunkowane jest głównie utrzymującym się dużym zapotrzebowaniem na usługi doradcze wśród MSP. Badane firmy sformułowały optymistyczne prognozy na przyszłość i wskazały czynniki, które ich zadaniem będą wpływały na rozwój rynku usług doradczych w następnych latach. Analiza stanowi unikalne źródło wiedzy na temat rynku doradztwa w województwie pomorskim. Tematyka ta nie była podejmowana, ani przez pracownie badawcze, ani przez instytucje otoczenia biznesu od czasu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej.
 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportów:

 


Badania realizowane w ramach projektów Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II i Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze III współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -