Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Nabór wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną

Nabór dokumentów niezbędnych do otrzymania dotacji inwestycyjnej odbędzie się w terminie 9-16.05.2017. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D, budynek Olivia SIX, piętro 12. Regulamin, wzór wniosku oraz załączniki do pobrania poniżej.

Regulamin przyznawania wsparcia w projekcie "Pomorzanki w Biznesie" >pobierz<


Lista niezbędnych dokumentów do ubiegania się o dotację inwestycyjną:


1. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej >pobierz<
2. wpis do CEIDG lub innego właściwego rejestru*,
3. kopia nadania numeru REGON Uczestnikowi projektu*,
4. biznesplan działalności przedsiębiorstwa, 
>pobierz<
5. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS* **,
6. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, >pobierz<
7. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym  uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, >pobierz<
8. harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozpoczęcie działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem, >pobierz<
9. formularz informacji przedstawianych przez uczestnika projektu ubiegającego się o pomoc de minimis*. >pobierz<
 

 

 

* Dotyczy przypadku, gdy działalność gospodarcza została zarejestrowana przed złożeniem niniejszego wniosku. Niemniej jednak, przedmiotowy załącznik  należy przedłożyć najpóźniej do dnia zawarcia Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
** Zaznaczyć właściwe

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie