Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Wyniki oceny merytorycznej I naboru rekrutacji

Wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie”  

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, poniżej zamieszczamy listę rankingową z oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7

Do kolejnego III etapu rekrutacji zostaną zakwalifikowane 64 Kandydatki, które uzyskają największą liczbę punktów. Lista rankingowa zawiera łączną sumę punktów przyznanych przez dwóch Członków Komisji Rekrutacyjnej oraz punkty dodatkowe. 

Lista rankingowa II etapu rekrutacji - ocena merytoryczna

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomorzanki w biznesie” istnieje możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do ARP S.A. Pismo wraz z uzasadnieniem powinno zostać złożone przez Kandydatkę (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w sekretariacie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D w Gdańsku, w terminie do trzech dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników rekrutacji na stronie www.arp.gda.pl oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu (decyduje data wpływu odwołania do ARP S.A.). 

Dodatkowo informujemy, że III etap rekrutacji planowany jest wstępnie od 6 lutego 2017r. O terminach indywidualnych spotkań będziemy informować wkrótce. 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie