Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zakończenie przyjmowania wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) działając jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich wdrażający Inicjatywę JESSICA w województwie pomorskim, w miastach na prawach powiatu (tj. w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i w Sopocie) informuje na swojej stronie internetowej, że w związku z wyczerpaniem dostępnych środków zakończył przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki.

  • data: 2016-03-31
Ważny komunikat dla inwestorów dotyczący pożyczek w ramach inicjatywy JESSICA

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) działając jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich wdrażający Inicjatywę JESSICA w województwie pomorskim, w miastach na prawach powiatu (tj. w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i w Sopocie) informuje, iż na dzień 26 czerwca 2013 r. wartość złożonych wniosków o pożyczkę JESSICA przekracza dostępną alokację środków, powierzonych BGK na ten cel przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę tej okoliczności oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku przed złożeniem wniosku o pożyczkę, którego przyjęcie uzależnione będzie od kompletności dokumentacji aplikacyjnej oraz stanu przygotowania do realizacji projektu miejskiego.

Rozpatrzenie złożonego wniosku o pożyczkę uzależnione będzie od wystąpienia oszczędności w budżecie środków przeznaczonych na wdrażanie inicjatywy JESSICA w miastach na prawach powiatu woj. pomorskiego - w ramach ocenianych aktualnie wniosków o pożyczkę.

 

Więcej informacji: Agencja Rozwoju Pomorza tel: 58 32 33 177

 

 

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na realizację projektów miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA

 

W nawiązaniu do aktualizacji Uszczegółowienia Regionalego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (z dn. 25.09.2012 r.) rozszerzona została grupa docelowa (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) mogąca ubiegać się o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA.


O pożyczkę w ramach JESSICA mogą ubiegać się:

1) Jst, ich związki i stowarzyszenia;
2) Szkoły wyższe;
3) Jednostki naukowe;
4) Instytucje kultury;
5) Kościoły i związki wyznaniowe;
6) Administracja rządowa;
7) Instytucje otoczenia biznesu;
8) Partnerzy społeczni i gospodarczy;
9) Organizacje pozarządowe;
10) Spółki prawa handlowego;
11) Spółdzielnie mieszkaniowe;
12) Wspólnoty mieszkaniowe;
13) Podmioty działające w oparciu o umowęo partnerstwie publiczno-prywatnym;
14) Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione powyżej);
15) Partnerstwa w/w podmiotów.Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o udzielenie pożyczki w ramach inicjatywy Jessica. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych inwestorów przez firmy doradcze.


 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie