Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Spotkania, webinary, komunikaty w ramach projektu IMPULS

Ponoszenie wydatków w ramach projektów IMPULS

Przypominamy, że wydatki w projekcie są kwalifikowalne od dnia ogłoszenia naboru konkursu grantowego IMPULS. W związku z tym, po otrzymaniu informacji o wyborze projektu do dofinansowania, może on być już realizowany zanim umowa zostanie podpisana. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy będą kwalifikowalne. Środki finansowe na te projekty są zapewnione w RPO WP. Umowy dla podmiotów wybranych do dofinasowania są sukcesywnie przygotowywane. Jedynie, w przypadku niespełnienia przez Grantobiorcę statusu mikro lub małego przedsiębiorcy, ARP S.A. może odmówić podpisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Wzory wniosków o płatność dla konkursów IMPULS

Wstecz