Informacje prasowe

100 milionów złotych dla pomorskich firm na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań

Właśnie rusza konkurs unijny  na  dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. To pierwszy konkurs,  w który firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe nie tylko na badania,  ale także na wdrożenie w ich wyniku konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Wnioski można składać w Agencji Rozwoju Pomorza już w lutym.

Pula środków w tym konkursie  wynosi 100 mln zł. Wykorzystując nowe możliwości jakie daje Komisja Europejska, Zarząd Województwa Pomorskiego rozszerzył zakres finansowania przygotowanych  projektów, który będzie obejmował  zarówno wypracowanie pomysłu jak i jego praktyczne wdrożenie. Oznacza to, że w jednym wniosku można ubiegać się o środki finansowe np. na opracowanie innowacyjnego produktu i jednocześnie uruchomienie nowej linii do jego produkcji. Konkurs nie stawia też granicy dofinansowania dla jednego podmiotu – wyjaśnia Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Minimalna i maksymalna kwota, o którą mogą ubiegać się firmy nie została określona. Procentowy udział środków europejskich w projekcie  zależy od typu projektu, wielkości podmiotu ubiegającego się o wsparcie, rodzaju wydatków i  może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych.

Stwarzając możliwość  dofinansowania komponentu inwestycyjnego liczymy na wysokiej jakości projekty.  W poprzednich naborach do ARP wpłynęło  prawie 180  projektów o łącznej wartości ponad 791 mln zł. Wnioskowano o ponad 655 mln zł unijnego wsparcia z czego 47 projektów o łącznej wartości 187 mln otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 116  mln zł. To bardzo dobry wynik wskazujący na innowacyjny potencjał naszych firm  – podsumowuje Marszałek Struk

Jakie projekty mogą otrzymać dotacje?

Firmy i jednostki naukowe mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na realizację badań przemysłowych
i prac rozwojowych, wsparcie procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych. Dotacje będzie można wykorzystać na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z  wprowadzeniem na  rynek produktu lub usługi. Wsparcie przeznaczone będzie także na realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach „skutecznej współpracy” z przedsiębiorstwami. Konkurs stwarza również możliwość sfinansowania działań związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R, m.in. budowy, rozbudowy, przebudowy laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakupu wyposażenia, (aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych), technologii i innej niezbędnej infrastruktury przy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Dofinansowanie otrzymają projekty mieszczące się wyłącznie w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Warto na to zwrócić uwagę ponieważ wsparcie ma jednocześnie wzmocnić kluczowe obszary gospodarki regionu. Należą do nich mówiąc w pewnym uogólnieniu, branża  morska  i portowo-logistycza, sektor IT,  budownictwo, ekoefektywne technologie  w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw, a także medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. – wyjaśnia Dyrektor Regionalnej Instytucji Finansującej ARP,  Jacek Zwolak.

Dla kogo?

Wsparcie kierowane jest zarówno do rozpoczynających, jak i kontynuujących działalność badawczą i rozwojową (B+R). O środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP, ale i duże przedsiębiorstwa. W zależności od typu projektu,  przedsiębiorcy  mogą aplikować w  partnerstwach z innymi firmami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i klastrami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. W przypadku projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań beneficjentami mogą być jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorcami. Preferowane będą projekty realizowane w ramach partnerstw wynikających z Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska. W przypadku dużych firm preferowane będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi, powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego.

Gdzie szukać  informacji

Warto śledzić stronę internetową Agencji Rozwoju Pomorza - www.arp.gda.pl, która informuje o wybranych i uruchamianych konkursach. Aby skorzystać z dotacji, należy złożyć wniosek w siedzibie ARP od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 lub przesyłać na adres: Agencja Rozwoju Pomorza Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk. www.arp.gda.pl

Informacji również udziela  Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku ,tel. (58) 32 33 106, 32 33 139

e-mail: Gdansk.PIFE@pomorskie.eu

  • data: 2018-12-03

Wstecz