Aktualności

Biznes Plan w praktyce. Jak napisać dobry i skuteczny Biznes Plan, spotkanie stacjonarne 14 września

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne podczas którego przybliżymy Państwu informacje nt.:

 • nabycie umiejętności przydatnych w procesie tworzenia biznesplanów,
 • przedstawienie, w przystępny sposób, zagadnień z zakresu konstruowania elementów biznes planu
 • praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia biznes planów.

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk, w dniu 14 września 2023 r., w godz. 10:00-13:00.

Zgłoszenia: 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (poniżej) lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06, (58) 323 31 58  do dnia 13.09.2023 r.

Kontakt:  

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
tel.: 58 323 31 06
e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

LPI Gdansk - Formularz zgłoszeniowy na spotkanie stacjonarne

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

organizowane przez

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ

*
 
*
 
 
*
 

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami
prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

ZGODA na PUBLIKACJE WIZERUNKUutrwalonego podczas spotkania informacyjnego organizowanego w dniu 30.10.2023 r., przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., na zdjęciach publikowanych w: mediach społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (pisząc na adres punkt.gdansk@arp.gda.pl), przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Klauzula informacyjna (do zgody na publikację wizerunku):

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowa 21/27, 80-801 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: e-mail: dpr@pomorskie.eu tel. 58 32 68 133.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to e-mail: iod@pomorskie.eu .
 3. Agencja Rozwoju Pomorza SA pełni funkcję procesora w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartej z Administratorem umowy na prowadzenie Punktu Informacyjnego FE dla Przedsiębiorców. Dane kontaktowe procesora to: Aleja Grunwaldzka 472d, 80-309 Gdańsk, e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl ; tel. 58 323 31 06 .
 4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych procesora: rodo@arp.gda.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzane będą w celu publikacji mojego wizerunku, utrwalonego podczas spotkania informacyjnego w dniu 30.10.2023 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO (tj. zgody), a następnie archiwizowane zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO  na podstawie umowy zawartej z Administratorem.
 6. Zgoda na publikację wizerunku może zostać wycofana w każdej chwili po przesłaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na adres punkt.gdansk@arp.gda.pl .  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem, Procesorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2028 r. lub w zakresie wizerunki do momentu cofnięcia zgody.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna. Konsekwencją niewyrażenia zgody jest  brak możliwości publikowania wizerunku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli jesteś osobą fizyczną informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: e-mail: dpr@pomorskie.eu tel. 58 32 68 133.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@pomorskie.eu.
 3. Agencja Rozwoju Pomorza SA pełni funkcję procesora w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartej z Administratorem umowy na prowadzenie Punktu Informacyjnego FE dla Przedsiębiorców. Dane kontaktowe procesora to: Aleja Grunwaldzka 472d, 80-309 Gdańsk, e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl ; tel. 58 323 31 06 .
 4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych procesora: rodo@arp.gda.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach
  a) organizowanie wydarzenia o którym mowa w formularzu oraz w celu wysłania materiałów informacyjnych po wydarzeniu
  b) archiwizacji dokumentacji dotyczącej organizacji wydarzenia, o którym mowa w formularzu.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c i art. 9 ust. 2. lit g RODO), wynikający z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 9 ust. 2 pkt 12).
 7. Pani/Pana dane będą udostępniane innym podmiotom, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem, Procesorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane z uwzględnieniem postanowień art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który reguluje kwestię dostępności dokumentów.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w ww. wydarzeniu oraz otrzymania materiałów informacyjnych. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. celów.
*

* - pole wymagane 


Wstecz