Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony


Najczęściej popełniane błędy w Poddziałaniu 2.2.1

WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH;

 • brak kompletu załączników do wniosku (brak oświadczenia o statusie MŚP, brak dokumentów finansowych za 3 ostatnie lata obrotowe),
 • brak wersji elektronicznej analizy finansowej zapisanej w formacie Excel lub równoważnym.


OCENA FORMALNA:

 • wybranie błędnego typu projektu (niezgodnego z głównym celem planowanej inwestycji),
 • niewpisywanie się tematycznie w żaden z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (przy wyborze I typu projektu),
 • błędne wskazanie intensywności wsparcia (przekroczenie limitów zgodnie z wybraną ścieżką pomocową).


OCENA MERYTORYCZNA:

 • brak kompletnej dokumentacji środowiskowej,
 • podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej są wykluczone z możliwości ubiegania się o wsparcie z EFRR (Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej i pomocy de minimis). Proponujemy zapoznać się z definicją trudnej sytuacji ekonomicznej (zgodnie z definicją z Rozporządzenia Komisji Europejskiej 651/2014 art. 2 pkt 18) i przeanalizowanie dokumentów finansowych Wnioskodawcy pod tym kątem,
 • brak uwiarygodnienia posiadania środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w projekcie - w przypadku gdy ze sprawozdań finansowych wynika, że Wnioskodawca nie posiada środków własnych na realizację projektu, wskazane jest, aby potwierdzić źródła finansowania stosownymi dokumentami,
 • wybranie niewłaściwej przesłanki dotyczącej spełnienia definicji inwestycji początkowej w projekcie realizowanym zgodnie z zasadami Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (należy wybrać jedną dominującą przesłankę, zgodną z zakresem rzeczowym i wybranym typem projektu) ,
 • wnioskowanie o dofinansowanie działalności z sektorów wykluczonych z możliwości udzielenia wsparcia w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (np. sektor transportowy, sektor energetyczny, budownictwo okrętowe). Przy określeniu działalności wykluczonej może być pomocne „Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach POIR, wynikające z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej”. Opracowanie dostępne jest pod adresem: https://www.poir.gov.pl/media/9258/Opracowanie_PKD_wykluczone_POIR_Lipiec_2015_1_fin.pdf.
   
 • brak istotnych elementów biznesplanu:

- niewystarczająca analiza wariantów w projekcie – wybrane warianty powinny wskazywać inne sposoby osiągnięcia zakładanych celów projektu,

- niedostateczne przedstawienie analizy rynku, na który Wnioskodawca planuje kierować nowy produkt/nową usługę – wymagane jest aby opisać kim będą potencjalni nabywcy produktów/usług i w jaki sposób oszacowano ich liczbę,

- brak szczegółowego uzasadnienia dla poszczególnych wydatków w projekcie (należy wskazać niezbędność i adekwatność każdej pozycji kosztowej z harmonogramu).

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie