Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności - Pomorzanki w Biznesie

Nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe

Nabór dokumentów niezbędnych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego odbędzie się w terminie 12-16.06.2017. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D, budynek Olivia SIX, piętro 12. Regulamin, wzór wniosku oraz załączniki do pobrania poniżej.

Regulamin przyznawania wsparcia w projekcie "Pomorzanki w Biznesie" >pobierz<


Lista niezbędnych dokumentów do ubiegania się o dotację inwestycyjną:


1. Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego >pobierz<
2. wpis do CEIDG lub innego właściwego rejestru*,
3. kopia nadania numeru REGON Uczestnikowi projektu*,
4. biznesplan działalności przedsiębiorstwa, 
>pobierz<
5. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS* **,
6. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, >pobierz<
7. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym  uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, >pobierz<
8. formularz informacji przedstawianych przez uczestnika projektu ubiegającego się o pomoc de minimis*. >pobierz<
9. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. >pobierz<UWAGA!

W przypadku, gdy niektóre z powyższych załączników zostały przedłożone przez uczestnika projektu na etapie wnioskowania o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania ich ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian (np. założenia działalności gospodarczej) konieczne jest dokonanie przez uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.

 

 

* Dotyczy przypadku, gdy działalność gospodarcza została zarejestrowana przed złożeniem niniejszego wniosku. Niemniej jednak, przedmiotowy załącznik  należy przedłożyć najpóźniej do dnia zawarcia Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
** Zaznaczyć właściwe

Wstecz