Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Pozostałe dokumenty dotyczące Poddziałania 1.1.1. (konkurs nr RPPM.01.01.01-IZ.00-22-001/16)


Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 (konkurs RPPM.01.01.01-IZ.00-22-001/16) na potrzeby konkursu obowiązuje weresja SzOOP z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz Zasady Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 lutego 2016 r.

W celach informacyjnych poniżej udostepniono wersje SzOOP (Szczególowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014 - 2020), które przyjęto po tym terminie (po 10 grudnia 2015 r.)  do dnia rozpoczęcia naboru wniosków oraz poprzednią wersję Zasad Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, która obowiązywała od 22 grudnia 2015 r. do dn. 22 lutego 2016 r.

 

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie