Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Poddziałanie 1.1.1 - pytania i odpowiedzi

 1. Jaki jest poziom dofinansowania projektu realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1?
  Poziom dofinansowania projektu w ramach poddziałania 1.1.1 RPO WP 2014-2020  jest uzależniony m.in. od:
  1. wyboru typu projektu,
  2. przeznaczenia pomocy  - programu pomocowego w ramach którego wnioskodawca wnioskuje o wsparcie (rozporządzenia)
  3. oraz statusu przedsiębiorstwa.

   Tutaj znajdują się tabele pomocnicze dotyczące: rodzaju i przeznaczenia pomocy, maksymalnych  intensywności wsparcia w ramach poszczególnych programów pomocowych oraz limitów i ograniczeń w realizacji projektów wynikających z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO Wp 2014-2020.

   Uwaga: Tabela ma jedynie charakter wyłącznie pomocniczy (orientacyjny). Nadrzędnymi dokumentami są zawsze odpowiednie akty prawne oraz dokumentacja programowa i konkursowa.
    
 2. Czy realizując prace B+R na terenie województwa pomorskiego (w ramach Poddziałaniach 1.1.1)  jesteśmy zobowiązani do wdrożenia ich wyników (np. do uruchomienia produkcji innowacyjnych wyrobów) również w województwie pomorskim?
  „W ramach Poddziałania 1.1.1 nie ma konieczności zobowiązywania się do wdrożenia w województwie pomorskim wyników prac B+R będących przedmiotem projektu.
  W pkt. 13 „Limity i ograniczenia w realizacji projektów” zawartym w opisie działania w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2010 w pkt. 4) znajduje się zapis: „Projekty B+R powinny służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacja produktowa lub procesowa) oraz zmierzać do osiągnięcia końcowego etapu zaawansowania danego rozwiązania, umożliwiającego wdrożenie wyników do działalności gospodarczej”. Zatem projekty muszą być nakierowane na możliwość przyszłego wdrożenia ich wyników do działalności gospodarczej, jednakże beneficjent nie podejmuje bezwzględnego zobowiązania do dokonania takiego wdrożenia. Zasada ta ma zastosowanie do typów projektów 1), 2) i 3), w których beneficjentami mogą być przedsiębiorcy. Natomiast w przypadku typu projektu 4), w którym beneficjentem może być jednostka B+R, konieczne jest zobowiązanie się do przyszłego wdrożenia wyników projektu do działalności gospodarczej. Mówi o tym zapis w pkt. 6) w ww. „Limitach i ograniczeniach w realizacji projektów”: „W przypadku projektów realizowanych przez jednostki B+R wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R, a przedmiotem oceny jest całościowa koncepcja projektu (tj. zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące dalszego wdrożenia)”. Niemniej i w tym przypadku nie ma konieczności do zobowiązania się, aby przyszłe wdrożenie nastąpiło w województwie pomorskim.”
   

 3. Czy w ramach konkursu o wsparcie mogą ubiegać się konsorcja (przedsiębiorstwo – jednostka B+R)?
  Co do zasady w ramach RPO WP 2014-2020 mogą wystąpić inne formy współpracy podmiotów uczestniczących w realizacji projektu – do których nie będą miały zastosowania regulacje dotyczące projektów partnerskich, zawarte w art. 33 ust. 1-7 ustawy wdrożeniowej – w przypadku, gdy odrębne przepisy przewidują inne sposoby określania podmiotów wspólnie realizujących projekt. Taka sytuacja będzie miała miejsce m.in. w przypadku realizacji projektów objętych wsparciem ze środków Programu przez konsorcja naukowe, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Zgodnie z art. 2 pkt 12 przedmiotowej ustawy, konsorcjum naukowe to grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe, podejmująca na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
  Tego rodzaju współpraca wystąpi na przykład w ramach Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki RPO WP 2014-2020.
  W ramach Poddziałania 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE tego typu współpraca dopuszczalna jest w ramach Typu projektu nr 4 tj. realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami, gdzie projekty realizowane są przez jednostki naukowe, w tym szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorcami.
  Należy jednak pamiętać, że w projekcie realizowanym przez konsorcjum naukowe beneficjentem (podmiotem wiodącym, lider konsorcjum) jest zawsze jednostka naukowa i to ona składa wniosek o dofinansowanie projektu do IP. Pozostałe podmioty są uczestnikami konsorcjum.
  Stosunki pomiędzy członkami konsorcjum reguluje umowa konsorcjum (potwierdzającego współpracę jednostki B+R z przedsiębiorstwami). Obowiązuje tutaj zasada swobody zawierania umów i nie istnieje żaden zalecany model umowy konsorcjum. Umowa powinna jednak w szczególności obejmować:
      - cel zawiązania konsorcjum,
      - okres obowiązywania umowy konsorcjum,
      - strony tej umowy,
      - wskazanie jednostki reprezentującej konsorcjum – lidera,
      - wskazanie zakresu upoważnień dla lidera (w tym do złożenia wniosku w imieniu
      - konsorcjum, reprezentowania członków konsorcjum w kontaktach z IZ RPO WP/IP,
        pośredniczenia w przekazywaniu członkom konsorcjum środków finansowych i ich  
        rozliczaniu),
     - sposób współdziałania stron i zarządzania realizacją projektu, podział prac między
        członków konsorcjum, zakresy odpowiedzialności poszczególnych stron umowy,
        obowiązki członków konsorcjum,
     - określenie przepływów finansowych między poszczególnymi podmiotami,
    -  sposób wykorzystania i podział praw własności przemysłowej wytworzonej w
       wyniku realizacji projektu.
   

 4. Jakie będą konsekwencje błędnego przypisania poszczególnych kosztów do badań przemysłowych lub prac rozwojowych w działaniu 1.1.1 Ekspansja przez innowacje RPO WP 2014-2020 (w POIR projekt został za to odrzucony)?
  Odp.:
  Obie kategorie badań (a więc także ich koszty) kwalifikują się do dofinansowania w RPO WP 2014-2020. Inne będą jednak poziomy intensywności pomocy dla kosztów badań przemysłowych, a inne dla eksperymentalnych prac rozwojowych. W RPO WP 2014-2020 błędna kwalifikacja kosztów w tym zakresie nie dyskwalifikuje automatycznie wniosku o dofinansowanie. Na etapie oceny wykonalności błędnie zakwalifikowane koszty z zasady podlegać będą procedurze wyjaśnienia przez wnioskodawcę i ewentualnej korekcie budżetu projektu.
   

 5. Czy przedsiębiorca może stworzyć i wyposażyć własne centrum B+R przy jednostce naukowej, w jej strukturach, w ramach działania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje RPO WP 2014-2020?
  Odp.:
  Z pytania nie wynika, na czym miałoby konkretnie polegać utworzenie centrum B+R przedsiębiorcy „przy jednostce naukowej, w jej strukturach”. Czy byłoby to np. wynajęcie powierzchni w kampusie uczelni? Jeżeli przedsiębiorca zakupiłby infrastrukturę w ramach projektu, a następnie przekazał ją jednostce naukowej, to nastąpiłaby „zmiana charakteru własności”, czyli potencjalne naruszenie trwałości. Infrastrukturę jednostek naukowych można finansować w Działaniu 1.2 RPO WP 2014-2020 pod warunkiem, że wcześniej dany projekt został uzgodniony w Kontrakcie Terytorialnym. Pewne ograniczenia mogą wynikać z przepisów o pomocy publicznej. W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (jak i w przyszłym programie pomocowym na infrastrukturę badawczą, opartym na art. 26 GBER, który będzie dostępny w Działaniu 1.2) przyznanie pomocy jest uzależnione od udostępnienia infrastruktury na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach. Taka infrastruktura nie mogłaby więc być wyłącznie na użytek danego przedsiębiorcy oraz uczelni. Problem ten nie wystąpi przy pomocy de minimis. Aby w pełni odpowiedzieć na to pytanie, konieczne byłoby posiadanie o wiele dokładniejszych informacji, na czym miałby polegać taki projekt, a w szczególności jaki byłby związek centrum B+R przedsiębiorcy ze strukturą jednostki naukowej.
   

 6. Zwracamy uwagę na definicje „badań przemysłowych”, „eksperymentalnych prac rozwojowych” oraz tabelę z poziomami gotowości technologicznej (TRL) zawartych w SzOOP. W tabeli wskazano, że badania przemysłowe dotyczą poziomów TRL od II do IV, a eksperymentalne prace rozwojowe dotyczą poziomów TRL od V do VIII. Natomiast w innych dostępnych materiałach np. z NCBiR, badania przemysłowe obejmują poziomy TRL od II do VI, a eksperymentalne prace rozwojowe poziomy TLR od VII do IX. Jaka klasyfikacja jest prawidłowa w tym konkursie?
  Odp.:
  Prawidłowa klasyfikacja, która będzie obowiązywać w konkursie jest zawarta w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020, czyli: badania przemysłowe dotyczą poziomów TRL od II do IV, a eksperymentalne prace rozwojowe dotyczą poziomów TRL od V do VIII.

 7. Czy w ramach konkursu duże przedsiębiorstwa wpisują się w definicję projektów generujących dochód, a co za tym idzie, powinny stosować mechanizmy w celu uniknięcia przyznania wsparcia w wysokości wyższej niż jest to konieczne?
  Odp.:
  W przypadku realizacji projektu przez duże przedsiębiorstwo należy mieć na uwadze pojęcie „projektu generującego dochód” zawarte w art. 61 rozporządzenia ogólnego. W myśl przywołanych przepisów projektem generującym dochód po ukończeniu jest operacja, która generuje dochód w okresie eksploatacji projektu (tj. fazie operacyjnej), czyli po zakończeniu okresu jego realizacji (tj. fazy inwestycyjnej). Przy czym w rozumieniu ust. 1 tego artykułu, dochód oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat, dokonywanych przez użytkowników, za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków, lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia.
  W ramach Poddziałania 1.1.1, dla projektów o całkowitych  kosztach kwalifikowanych przekraczających 1 mln euro, realizowanych przez duże przedsiębiorstwa mogą występować projekty generujące dochód po jego zakończeniu. Z tym że:

  • dla typów projektów 1-4 istnieje możliwość wystąpienia przychodu (a w konsekwencji także możliwość wystąpienia dochodu) w projekcie. W przypadku stwierdzenia możliwości generowania takiego dochodu (np. poprzez wykorzystanie prototypu będącego produktem końcowym do celów komercyjnych), narzędziem stosowanym do uniknięcia nadmiernego dofinansowania będzie monitorowanie generowanego dochodu (art. 61 ust. 6 rozporządzenia ogólnego). Innowacyjny charakter projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.1. często bowiem uniemożliwia  obiektywne oszacowanie dochodu na etapie wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z tym, dla typów 1-4 monitorowany powinien być rzeczywisty dochód wygenerowany w okresie trzech lat od zakończenia projektu lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia Programu, określonego w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej;

  •    dla typów projektu 5-6 mogą występować projekty generujące dochód i w tym przypadku narzędziem uniknięcia nadmiernego finansowania projektu będzie metoda luki w finansowaniu, gdzie wnioskodawca już na etapie przygotowania wniosku powinien określić ewentualny dochód w projekcie i tym samym odpowiednio pomniejszyć dofinansowanie.
  Szczegóły dotyczące dochodu w projekcie zostały opisane w rozdziale 3.3 Zasad wdrażania RPO WP na lata 2014-2020.

 8. Wytyczne do biznes planu nakładają obowiązek sporządzenia analizy finansowej. Zgodnie z tymi wytycznymi analiza finansowa powinna zostać przeprowadzona dla przedziału czasowego od trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku do przewidywanego roku zakończenia trwałości. W arkuszu należy przeanalizować sytuację finansową wnioskodawcy wyliczając dla poszczególnych lat różnego rodzaju wskaźniki. Jak należy sporządzić analizę finansową w biznes planie w następujących przypadkach: a) projekt jest realizowany w partnerstwie, gdzie wnioskodawcą jest przedsiębiorca, b) wnioskodawcą jest jednostka naukowa.
  Odp.:
  Zostało to przedstawione w Rozdziale 2 - Słownik stosowanych pojęć - Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020:

  „Analiza finansowa: analiza mająca na celu ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, weryfikację trwałości finansowej projektu oraz ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE*. Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia właściciela infrastruktury. W przypadku, gdy w projekcie UE występuje kilka podmiotów (np. właściciel infrastruktury i jej operator), należy dokonać analizy skonsolidowanej całościowo pokazującej projekt (patrz: analiza skonsolidowana). W analizie finansowej, w celu ustalenia wskaźników efektywności finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosuje się metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)”.

  oraz

  „Analiza skonsolidowana: szczególne podejście w ramach analizy finansowej, stosowane w przypadku projektów realizowanych w systemie kilku podmiotów, w których:
  a) obok beneficjenta występuje operator (system beneficjent – operator), przy czym operator to podmiot odpowiedzialny za eksploatację majątku powstałego lub zmodernizowanego w wyniku zrealizowanych przez beneficjenta umów związanych z przeprowadzanym projektem inwestycyjnym. Operator może stać się właścicielem majątku wytworzonego w ramach powyższych umów, z poszanowaniem zasady trwałości projektu,
  b) występuje wiele podmiotów (system wielu podmiotów).

  W przypadku analizowania projektu, w którego realizację zaangażowany jest więcej niż jeden podmiot, rekomendowane jest przeprowadzenie analizy dla projektu oddzielnie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów (…), a następnie sporządzenie analizy skonsolidowanej (tzn. ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między nimi związanych z realizacją projektu). Dla potrzeb dalszych analiz (analizy ekonomicznej oraz analizy ryzyka i wrażliwości) należy wykorzystywać wyniki analizy skonsolidowanej”.

  * Analiza finansowa służy do ustalenia właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE jedynie w przypadku korzystania z metody luki w finansowaniu (szerzej patrz: podrozdział 7.7 Wytycznych – Metoda luki w finansowaniu).

 9. Czy w przypadku realizacji drugiego typu projektu - wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej - można w ramach kosztów prac przygotowawczych ująć koszty wykonania projektów i dokumentacji technicznej do zgłoszenia patentowego?
  Odp.:
  W ramach drugiego typu projektu są kwalifikowane koszty prowadzenia procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań czyli m.in. następujące rodzaje kosztów (analogicznie jak w POiR):

 • Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty:

  • uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:
   - opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;
   - pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;
   - pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej,

  • usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z  przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, tj.:
   - pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt;
   - pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania,  określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,

  • pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

 • Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:

  • pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony;

  • opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;

  • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

   Zależy co rozumiemy pod pojęciem „kosztu wykonania projektów i dokumentacji technicznej”. Jeżeli rozumiemy koszty, które wpisują się przedstawione powyżej kategorie to tak. Jeżeli chodzi tutaj bardziej o dokumentację techniczną jakiegoś rozwiązania, która powstaje w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych to należy koszty te traktować jako element prac B+R i tym samym zakwalifikować je w pierwszym typie projektu, co może wiązać się z koniecznością zastosowania do tych kosztów innej ścieżki pomocy.

10. Czy instytut badawczy jest uprawniony do złożenia wniosku  w konkursie 1.1.1 i występowanie w roli przedsiębiorstwa, chodzi o typy projektów 5 i 6?
Odp.:
Typy projektów 5 i 6 w Poddziałaniu 1.1.1. RPO WP 2014-2020 nie są przeznaczone dla instytutów badawczych, lecz dla przedsiębiorstw. Instytut badawczy nie powinien składać wniosku o dofinansowanie w Poddziałaniu 1.1.1, gdyż wniosek taki będzie podlegał odrzuceniu na etapie oceny formalnej. Instytut może natomiast ubiegać się o dofinansowanie infrastruktury badawczej w ramach Działania 1.2. RPO WP 2014-2020, pod warunkiem spełnienia wymogów obowiązujących dla tego działania, w tym w szczególności wcześniejszego wpisania projektu do Kontraktu Terytorialnego, zgodnie z procedurą opisaną pod adresem: http://drg.pomorskie.eu/-/urzad-marszalkowski-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-do-skladania-propozycji-przedsiewziec-dotyczacych-tworzenia-lub-rozwijania-publicznej-infrastrukt.


11. Czy projekty powinny obligatoryjnie kończyć się na TRL IX (rezultatem projektu ma być innowacja produktowa lub procesowa) oraz czy jest możliwość uzyskania wsparcia na pojedynczą fazę procesu projektowego?
Odp.:
W ramach Działania 1.1.1. RPO WP o wsparcie mogą ubiegać się projekty z przedziału II-IX TRL, przy czym wsparcie nie może obejmować jedynie etapu pierwszej produkcji. Możliwe jest natomiast wsparcie poszczególnych faz procesu projektowego (np. pojedynczy TRL), z zastrzeżeniem, że wyłącznym przedmiotem projektu nie może być etap pierwszej produkcji.

Ponadto, należy mieć na uwadze fakt, iż projekt powinien służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów lub procesów produkcyjnych (innowacja produktowa lub procesowa) oraz zmierzać do osiągnięcia końcowego etapu zaawansowania danego rozwiązania, umożliwiającego wdrożenie wyników do działalności gospodarczej. Oznacza to, iż w przypadku, gdy zakres projektu nie prowadzi do uzyskania finalnego produktu, należy szczegółowo opisać dalsze kroki (fazy) zmierzające do jego uzyskania (zgodnie z zapisami Wytycznych do Biznesplanu).

Jednak najbardziej pożądane są projekty, które łączą w sobie zarówno badania przemysłowe (II-IV TRL), jak i eksperymentalne prace rozwojowe (V-VIII TRL) albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe i takie przedsięwzięcia będą preferowane.


12. Czy zasada konkurencyjności obowiązuje dla typu projektu 3, gdzie przedsiębiorca zamierza kupić patenty, licencje, know-how (przy założeniu, że będzie wykonywał na zakupionym know-how eksperymentalne prace rozwojowe)?
Odp.:
Odpowiedź na pytanie zależy od konkretnej sytuacji zamawiającego, jego potrzeb i celu jaki zamierza osiągnąć.

Jeżeli zamiarem zamawiającego jest zakup licencji ogólnodostępnych produktów, np. systemu Windows, Oracle, to na rynku istnieje wiele podmiotów zdolnych do dostarczenia tego typu produktów, należy wówczas takie zamówienie przeprowadzić w procedurze konkurencyjnej.

Jednakże z  istoty projektów realizowanych w Poddziałaniu 1.1.1. wynika, że będziemy mieli do czynienia z zakupem wysokospecjalistycznych patentów, licencji, know-how, a tym samym prawdopodobnie wystąpi tylko jeden, konkretny podmiot, od którego będzie można je pozyskać. Zgodnie z zapisami pkt 2) a) podrozdziału 5.2. Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach RPO WP 2014-2020, możliwe jest w przypadku beneficjenta, o którym mowa w podrozdziale 4.1. pkt.2) lit b) tiret ii wytycznych, niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień publicznych, do których zastosowanie mają określone w ustawie PZP przesłanki wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz trybu zamówień z wolnej ręki pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt. 1) i 3) podrozdziału 5.1 ww. wytycznych. Mając powyższe na uwadze wydaje się niezasadnym stosowanie procedury konkurencyjnej przy udzielaniu zamówień w przypadku, gdy zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę, tj. zachodzą ww. przesłanki i spełnione są określone warunki. Przedmiotowe podejście znalazło również odzwierciedlenie w przygotowywanej przez Ministerstwo Rozwoju aktualizacji wytycznych horyzontalnych dot. kwalifikowalności, w której znalazł się zapis, że możliwe jest niestosowanie procedur konkurencyjnych przy udzielaniu zamówień na przykład w następujących przypadkach:

 • zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę np. gdy przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej,
 • przedmiotem zamówienia są produkty wytwarzane jedynie do celów badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, z wyłączeniem zamówień obejmujących produkcję masową służącą osiągnięciu rentowności ekonomicznej lub pokryciu kosztów badań i rozwoju.


13. Projekt jest realizowany w typie 4, gdzie wnioskodawcą jest jednostka naukowa. W projekcie występuje konsorcjum naukowe (jednostka naukowa nie wybierała partnerów przedsiębiorców zgodnie z zasadami ustawy wdrożeniowej). Czy w tym przypadku należy traktować tę współpracę jako partnerstwo (wpisywać partnerów do wniosku w B12, czy nie? Czy w takim przypadku jest możliwe uzyskanie w ocenie strategicznej 2 punktów w kryterium C.1 (nie ma w opisie kryterium wymogu „projekt partnerski w myśl ustawy wdrożeniowej”)?
Odp.:
Konsorcja naukowe stanowią równoważną do partnerstwa, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, formę współpracy podmiotów realizujących projekt objęty wsparciem funduszy unijnych i w procesie oceny wniosków o dofinansowanie będą podlegały ocenie punktowej na tych samych zasadach. W związku z powyższym, tak jak w przypadku partnerstwa, członków konsorcjum należy wymienić we wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo kwestia ta została już doprecyzowana w Zasadach wdrażania RPO WP z dnia 17 maja 2016 r.

 

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie