Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 od 17 maja 2016 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego 17 maja 2016 r. przyjął uchwałę w sprawie zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Jest to kolejna wersja tego dokumentu, która będzie podlegała dalszemu uzupełnianiu i aktualizowaniu wraz z postępem wdrażania Programu.

Podstawowym celem Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 jest uszczegółowienie sposobu wdrażania RPO WP 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi zbiór wszystkich niezbędnych informacji dla potencjalnych beneficjentów chcących pozyskać wsparcie w ramach Programu. Zawiera on rekomendacje, zalecenia i interpretacje postanowień dokumentów oraz aktów prawnych regulujących zasady wdrażania Programu dokonane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020. Na podstawie jego zapisów formułowane będą postanowienia regulaminów konkursów oraz wezwań do złożenia wniosków w ramach naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 zaleca potencjalnym beneficjentom zapoznanie się z jego treścią.

Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 mają charakter poradnika dla wnioskodawców i beneficjentów Programu, z wyjątkiem załączników nr:

 •     4 „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020",
 •     9 „Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020",
 •     3 „Wytyczne dotyczące programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020",

które posiadają status wytycznych programowych w rozumieniu ustawy wdrożeniowej. Do stosowania tych wytycznych IZ RPO WP 2014-2020 zobowiązuje beneficjentów Programu postanowieniami umowy o dofinansowanie albo decyzji o dofinansowaniu projektu oraz instytucje pośredniczące we wdrażaniu wybranych Działań i Poddziałań RPO WP 2014-2020 na mocy podpisanych z nimi umów lub porozumień.

Obecnie, z uwagi na zaplanowane do przeprowadzenia w II i III kwartale 2016 roku nabory wniosków w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym w ramach Działań 7.1. Zasoby ochrony zdrowia, 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, 10.3. Odnawialne źródła energii oraz 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020, zaistniała konieczność uzupełnienia treści „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020", w tym ich załączników stanowiących wytyczne programowe, w szczególności w zakresie katalogu wydatków kwalifikowalnych przewidzianych dla tych Działań.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonano aktualizacji, doprecyzowania i korekty zapisów przedmiotowych dokumentów m.in. w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa czy wydanymi do nich interpretacjami przez Komisję Europejską oraz ministerstwo ds. rozwoju regionalnego, a także z uwagi na doświadczenia wyniesione z przeprowadzonych dotychczas naborów wniosków.

Zasady wdrażania oraz inne dokumenty znajdują się na naszej stronie w zakładce:
Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Zapoznaj się z prawem i dokumentami. 

 • data: 2016-05-18

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie