Wiadomości

Dotacje na badania i rozwój - Dla kogo, ile, gdzie i kiedy?

Ogłoszenie o naborze wniosków - Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje RPO WP 2014-2020


Konkurs w ramach podziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, którego celem jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, to kolejna szansa dla firm i jednostek badawczych w bieżącym okresie programowania 2014-2020 umożliwiająca dofinansowanie projektów realizowanych na Pomorzu. Ważny akcent postawiono na współpracę i innowacje.

Kierunek Rozwój – Inteligentne Specjalizacje Pomorza
Warunkiem uruchomienia środków na badania i rozwój w obecnej perspektywie finansowania 2014-2020 było stworzenie strategii rozwoju regionu. W ramach opracowanej przez Samorząd WP Strategii Rozwoju Pomorskiego 2020 wyodrębniono 4 obszary o dużym potencjale, w których inicjowanie rozwoju może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu w skali krajowej i międzynarodowej tzw. Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Propozycje zgłaszały Partnerstwa zawiązane  na rzecz Inteligentnych Specjalizacji, których powstanie inspirowały zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, fundacje oraz już istniejące klastry. Zarząd WP w drodze konkursu wybrał i określił następujące obszary ISP:
ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne (np. uniwersalne konstrukcje i technologie do eksploatacji zasobów morza, pojazdy i jednostki pływające wykorzystywane w środowisku morskim przybrzeżnym, urządzenia, techniki i systemy monitorowania i oczyszczania środowiska morskiego i jego zaplecza);
ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie (np. Multimodalne inferfesjy człowiek-maszyna, Systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy, Inżynieria kosmiczna i satelitarna);
ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (np.: Poprawa ekoefektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle, magazynowanie energii);
ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia (m.in. Systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością).
Utworzenie ISP ma na celu ukierunkowanie wydatków publicznych i zachęt dla przedsiębiorców prywatnych do zwiększania inwestycji w tych obszarach. Poznanie ISP to pierwszy krok do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekty realizowane w ramach tych środków musza wpisywać się w inteligentne specjalizacje.

Dla kogo? / Kto może zyskać?
Wsparcie dotacyjne  w ramach konkursu „Ekspansja na innwacje” skierowane jest do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność badawczą i rozwojową (B+R). W zależności od typu projektu o środki będą mogły ubiegać się przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. W przypadku projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań beneficjentami mogą być jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorcami. Warto zwrócić uwagę, że o środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP ale i duże przedsiębiorstwa. 

Wsparcie na rozwój – czyli na co?
       W ramach prac badawczo rozwojowych możliwe  będzie uzyskanie dofinansowania na:

 1. realizację przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji.
 2. wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej.
 3. zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą.
 4. realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach „skutecznej współpracy” z przedsiębiorstwami.

  W ramach projektów – tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw przewiduje się przeznaczenie środków na:
   
 5. budowę, rozbudowę, przebudowę laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.
 6. zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Dofinansowanie możliwe jest na innowację produktową lub procesową, nie uwzględnia projektów, których jedynym efektem jest rozwiązanie stanowiące innowację marketingową lub organizacyjną. Projekty badawczo rozwojowe powinny służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych oraz zmierzać do osiągnięcia końcowego etapu zaawansowania danego rozwiązania, umożliwiającego wdrożenie wyników do działalności gospodarczej. W przypadku projektów realizowanych przez jednostki B+R wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac , a przedmiotem oceny jest całościowa koncepcja projektu (tj. zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące dalszego wdrożenia). Nie dopuszcza się łączenia typów projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych z typami projektów dotyczących tworzenia i rozwoju infrastruktury badawczo rozwojowej przedsiębiorstw.
Warto zwrócić uwagę, że preferowane będą projekty realizowane w ramach partnerstw, wzmacniające współpracę sieciową, wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. W przypadku dużych firm preferowane będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi, powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów  Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego. Działanie realizowane będzie na obszarze całego województwa.

Ile?
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona. Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 101 107 516 PLN. Poziom dofinansowania projektu zależy od typu projektu, wielkości podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie oraz rodzaju wydatków. Może się kształtować od 15% do 80% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 13% rozdziału środków na Działanie i jest możliwe pod warunkiem zapewnienia, konkretnych efektów wdrażania działań badawczo-rozwojowych w obszarze polskiej gospodarki. Projekty co do zasady są objęte pomocą publiczną. 

Gdzie i kiedy?
Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek w terminie od 4 maja do 15 czerwca br. Wnioski w wersji papierowej należy składać osobiście w siedzibie ARP S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 30 października 2016 roku.

 

Informacje o konkursie:
W sprawach dotyczących Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106, (58) 32 33 139, e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu

Katarzyna Laskowska, tel. (58) 32 33 228, e-mail: katarzyna.laskowska@arp.gda.pl
w sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Justyna Walendziak, tel. (58) 32 33 227, e-mail: justyna.walendziak@arp.gda.pl,
Zuzanna Witek, tel. (58) 32 33 158, e-mail: zuzanna.witek@arp.gda.pl,

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. (58) 32 68 113, e-mail:  d.pysko@pomorskie.eu,
Andrzej Wrona, tel. (58) 32 68 113, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu,
Miłosz Mociewicz, tel. (58) 32 33 221, e-mail: milosz.mociewicz@arp.gda.pl.

Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku  
tel. (58) 32 33 106, 32 33 228; e-mail: Gdansk.PIFE@pomorskie.eu
Olivia Business Centre (Budynek Olivia Six)
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 D


ogłoszenie o naborze wniosków - Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

 • data: 2016-03-29