Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«czerwiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

29555 wejść
2019.06.25 15:56

Banery

Logo Programu Regionalnego

Data

26.06.2019

Galeria

Baner

1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

 

Odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania do konkursu

 

KOMUNIKATY:

  1. Wnioskodawców konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. prosimy o to, aby składane wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami BYŁY WPIĘTE DO SEGREGATORA. Ułatwi to pracownikom rejestrację i przygotowywanie wniosków do procesu oceny.
  2. Inwestycje o charakterze nieinfrastrukturalnym nie wymagają zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Instytucja Pośrednicząca – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.01.01.01-IZ.00-22-001/16).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 4 maja 2016 roku do 15 czerwca 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 30 października 2016 roku.

Miejsce składania wniosków
Wnioski w wersji papierowej należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:


Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk


Sposób składania wniosków
Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu
Następnie należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są określone w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów od 1) do 2) wymienionych w pkt 6 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje typy projektów od 1) do 6) wymienione w pkt 5 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego w SzOOP RPO WP.
W konkursie nr RPPM.01.01.01-IZ.00-22-001/16 w ramach jednego projektu (t.j. wniosku o dofinansowanie) nie ma możliwości łączenia typów projektów od 1) do 4) z typami projektów 5) i 6), tj. nie dopuszcza się łączenia typów projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych z typami projektów dotyczącymi tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP.

Finanse
Procent dofinansowania projektu
Projekty co do zasady są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. w SzOOP RPO WP, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pomocy de minimis pomoc udzielana na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50% wartości wydatków podlegających tej pomocy.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 101 107 516 PLN.

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Informujemy o rozbieżności w numeracji konkursu wskazanej w Regulaminie Konkursu tj. RPPM.01.01.01-IZ.00-22-001/16 i w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych tj. RPPM.01.01.01-IP.02-22-001/16. Powyższe wynika z kwestii technicznych i nie wpływa na prawidłowość złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.

 

 

Załączniki do Regulaminu konkursu:

Inne dokumenty:


Pozostałe wersje dokumentów:

Późniejsze wersje SzOOP nieobowiązujące dla konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 oraz poprzednia wersja Zasad Wdrażania RPO WP (ważna od 22.12.2015 r. do 22.02.2016), która również nie obowiązuje w ramach konkursu w Poddziałaniu 1.1.1.


 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze
Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w dziale „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów” oraz na stronach internetowych www.rpo.pomorskie.eu i www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

  • w sprawach dotyczących Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
    • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106, (58) 32 33 139, e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu
    • Katarzyna Laskowska, tel. (58) 32 33 228, e-mail: katarzyna.laskowska@arp.gda.pl
  • w sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
  • w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
data: 2015-12-30

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

 

POWRTÓT do SKORZYSTAJ Z PROGRAMU
POWRÓT do STRONA STARTOWA RPO WP 2014-2020

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego