Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Wyniki konkursu grantowego nr SPE.03.2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu grantowego  nr SPE.03.2022 "Pomorski system Usług Doradczych”. 

Uprzejmie informujemy, iż w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu do  31.03.2023 r. Wnioskodawcy konkursu SPE.03.2022 oraz Grantobiorcy, którzy podpisali już umowę o powierzenie grantu, jeżeli chcą wydłużyć okres kwalifikowalności wydatków oraz okres realizacji projektu zobowiązani są złożyć do Grantodawcy pisemny wniosek o przesunięcie terminu wraz z uzasadnieniem.


Nabór wniosków został zakończy w dn. 30.11.2022 r.

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie