Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

KONDYCJA POMORSKICH FIRM W SYTUACJI COVID-19

Badanie pomorskich MSP realizowane było w lipcu 2020

Z przeprowadzonych badań można wywnioskować, że po wiosennym lockdownie większość pomorskich firm radziło sobie i dość optymistycznie patrzyło w przyszłość. Wyniki wskazują na dużą niepewność (m.in. wyraźne zahamowanie w zakresie inwestycji), ale też nie było widocznych symptomów zwijania działalności gospodarczej.


OGÓLNA KONDYCJA FIRM

Przedstawiciele firm biorących udział w badaniu ocenili aktualną kondycję swoich przedsiębiorstw jako umiarkowanie dobrą (średnia 5,66 na skali od 0 do 10), ale wyraźnie  gorszą, niż przed pandemią - średnia ocena dla kondycji firmy w styczniu 2020 wyniosła 7,57. Takie zjawisko zaobserwowano w każdej z analizowanych grup firm - niezależnie od jej lokalizacji, rozmiaru, branży czy wieku.

 • wykres_kondycja

SYTUACJA FINANSOWA

Pogorszenie kondycji firm w dużej mierze było konsekwencją zmniejszenia się przychodów – ponad 70% badanych firm w okresie pandemii uzyskało niższe przychody, niż w analogicznym okresie 2019 roku. Zmniejszenie przychodów nieco częściej deklarowały firmy mikro, a także badani z branży produkcyjnej. Średni spadek przychodów szacowany był na nieco ponad 50% (w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku). Jako główne przyczyny takiej sytuacji podawano spadek popytu oraz obowiązek zawieszenia lub ograniczenia działalności wynikający z ustanawianych rozporządzeń. W branży produkcyjnej dodatkową przyczyną spadku przychodów był problem z eksportem.

 • wykres_przychody

Spadek przychodów wynikał przede wszystkim z obniżenia popytu i z administracyjnych ograniczeń działalności gospodarczej. Pozostałe przyczyny miały charakter marginalny. Trzeba także podkreślić, że spadek popytu nie miał charakteru koniunkturalnego, ale był efektem podejmowanych decyzji politycznych i administracyjnych, które to działania są nieprzewidywalne i przedsiębiorstwa nie miały na nie żadnego wpływu.

Wzrosty przychodów w okresie pandemii zadeklarowało niespełna 5% badanych firm – częściej o wzroście przychodów mówili reprezentanci firm średnich oraz firm z branży handlowej.

 • wykres_płynność

Problemy z płynnością finansową firmy podczas pandemii zadeklarowało nieco ponad 40% badanych. Problemy te dotyczyły częściej firm z branży produkcyjnej, a także nieco częściej  firm najmniejszych, niż średnich.

43% firm doświadcza opóźnień ze strony kontrahentów, przy czym najbardziej dotyczy to firm średnich, wśród których ¾ boryka się z tym zjawiskiem.

 • wykres_płatności

ZMIANY ORGANIZACYJNE W FIRMACH

Pandemia wymusiła na ¾ badanych firm zmiany w prowadzonej działalności – najczęściej wymieniano zmianę sposobów dotarcia do klienta (30%), wprowadzenie nowych lub dostosowanie istniejących produktów lub usług (27%), zmianę w marży sprzedaży (26%), a także zawieszenie lub ograniczenie usług albo sprzedaży (23%), poszukiwanie nowych dostawców (20% na poziomie wszystkich firma, a w branży produkcyjnej 40%) oraz renegocjacje posiadanych kontraktów (18% ogółu firm, 37% firm z branży budowlanej).

 • wykres_zmiany

EKSPORT I INWESTYCJE

Spośród firm prowadzących działalność eksportową blisko połowa z nich (48%) w związku z pandemią doświadczyła spadku przychodów z eksportu, natomiast w przypadku 42% firm nie nastąpiły żadne zmiany w przychodach z eksportu.

 • wykres_eksport

W związku z pandemią co piąta badana firma zrezygnowała z wszystkich zaplanowanych inwestycji, zaś kolejne 29% ograniczyło plany inwestycyjne.

 • wykres_inwestycje

Badanie pomorskich MSP realizowane było przez PBS Sp. z o.o.
na zlecenie Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie