Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Jak złożyć wniosek - ważna informacja organizacyjna

Ze względu na szczególne zasady postępowania w warunkach pandemii SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy o obowiązującym zakazie dostarczania wniosków osobiście do naszej siedziby. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o składanie wniosków za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej:

 1. wniosków o udzielenie grantu dla MSP na zakup specjalistycznej usługi doradczej
 2. wniosków o przyznanie akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu

Wnioski należy przesyłać pod adresem:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

z dopiskami:

 • GRANT SPEKTRUM – w przypadku MSP ubiegających się o granty
 • AKREDYTACJA SPEKTRUM – w przypadku Instytucji Otoczenia Biznesu
Uwaga!

Komunikat dla wnioskodawców w konkursie grantowym „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych.”
- komentarz do kryteriów wyboru projektów:


W przypadku wniosków o udzielenie grantów w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”, gdzie istnieje wątpliwość dotycząca zasadności potrzeby usługi doradczej, jej zakresu bądź wyceny, Komisja Oceny Wniosków może rekomendować wnioskodawcy uczestnictwo w bezpłatnym preaudycie, jeżeli takiego  etapu projektu wcześniej nie przeszedł. Brak zgody na uczestnictwo w sugerowanym przez Komisję Oceny Wniosków preaudycie może skutkować negatywną oceną wniosku ze względu na niespełnienie obligatoryjnego kryterium merytorycznego związanego z uzasadnieniem i racjonalnością wydatków kwalifikowalnych. Jednocześnie informujemy, że wobec wnioskodawców, których wnioski o grant będą w opinii Komisji Oceny Wniosków próbą wyłudzenia środków publicznych, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. podejmie odpowiednie kroki prawne.     

Informacja dla MSP:

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw otrzymaniem dofinansowania w systemie SPEKTRUM, prosimy przedsiębiorstwa zgłaszające się na badanie wstępne do projektu o cierpliwość. Firmy zainteresowane badaniem wstępnym są obsługiwane według kolejności zgłoszeń. 

Informacja dla firm doradczych:

Ze względu na duże zainteresowanie udziałem firm doradczych w systemie SPEKTRUM prosimy ubiegających się o akredytację o zachowanie cierpliwości. Wnioski o udzielenie akredytacji są rozpatrywane na bieżąco, w kolejności wpływu do siedziby ARP papierowej dokumentacji (wydruków formularzy akredytacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami). Przesłana dokumentacja trafia do weryfikacji od razu po zakończeniu kwarantanny, skróconej także do bezpiecznego minimum.

Zapraszamy MSP z województwa pomorskiego
 • Jesteś pomorskim mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą?
 • Potrzebujesz usługi doradczej?
 • Chcesz zbadać swoje potrzeby rozwojowe?

Skontaktuj się z nami: (58) 32 33 106, 607 970 007.

SPEKTRUM otwiera wachlarz możliwości dla firm z Pomorza – rusza konkurs grantowy

Agencja Rozwoju Pomorza od 12 sierpnia rozpocznie przyjmowanie wniosków w konkursie grantowym w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” na zakup specjalistycznych usług doradczych. 

Jeśli nie znalazłeś specjalistycznej usługi doradczej świadczonej przez twoją firmę, napisz do nas – spektrum@arp.gda.pl. Włączymy ją do katalogu usług objętych systemem SPEKTRUM.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie