Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logo RP,...
Aktualny Konkurs Grantowy

Zarząd ARP S.A. uchwałą nr 90/2021 z dnia 12.05.2021 zatwierdził zmiany w Regulaminie Konkursu „Invest in Pomerania 2020” polegające na wydłużeniu okresu realizacji projektów grantowych oraz okresu komercjalizacji uzbrojonych w ramach projektów terenów do 31.12.2022 roku. Zmianie ulega Regulamin Konkursu tylko w zakresie daty zakończenia i komercjalizacji, pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

Wnioskodawcy oraz Grantobiorcy, którzy podpisali już umowę o powierzenie grantu, jeżeli chcą wydłużyć okres kwalifikowalności wydatków oraz okres realizacji projektu, zobowiązani są złożyć do Grantodawcy pisemny wniosek o przesunięcie terminu wraz z uzasadnieniem.
17.05.2021 r. 


Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu w formie pomocy zwrotnej na realizację projektów polegających na przygotowaniu, w tym uzbrojeniu, terenów inwestycyjnych.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informujemy, że wartość dofinansowania złożonych wniosków o udzielenie grantu w konkursie organizowanym w ramach projektu  „Invest in Pomerania 2020” przekroczyła 100 % alokacji przewidzianej na konkurs, a dokładnie zawnioskowano o 12 787 500 PLN z 10 400 000 PLN. Zgodnie z Regulaminem Konkursu ARP S.A. zakończy przyjmowanie wniosków w dniu, w którym dofinansowanie wszystkich złożonych wniosków przekroczy 150% alokacji przewidzianej na konkurs, tj. 15 600 000 PLN
Informacja aktualna na dzień 09 października 2020.

INFORMACJE o NABORZE
Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 07.10.2019 roku do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji),

Miejsce składania wniosków
Wnioski należy składać w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk


Sposób składania wniosków
Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ARP S.A. Wnioski, które wpłyną przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy.

Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu konkursu.


NA CO i KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Przewiduje się dwa typy projektów.
Typ 1
– Projekt polegający na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych przez wnioskodawcę będącego przedsiębiorcą z sektora MŚP na cele własne. W takim projekcie celem wnioskodawcy jest np. uzbrojenie terenu i wybudowanie na nim zakładu lub obiektu magazynowego, w których wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą przewidzianą wnioskiem o udzielenie grantu.

Typ 2 – Projekt polegający na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych oraz ich zagospodarowaniu (poprzez sprzedaż, dzierżawę, wynajem terenów, powierzchni obiektów kubaturowych lub placów magazynowych znajdujących się na tych terenach). W takim projekcie celem wnioskodawcy po przygotowaniu terenów inwestycyjnych jest ich komercjalizacja na rzecz podmiotu trzeciego, będącego przedsiębiorcą należącym do sektora MŚP, na zasadach określonych w Regulaminie. Komercjalizacja, o której mowa powyżej, powinna nastąpić do dnia 31.12.2021 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

 • w ramach projektów typu 1 - przedsiębiorcy należący do sektora MŚP;
 • w ramach projektów typu 2 - przedsiębiorcy nienależący do sektora MŚP (duzi przedsiębiorcy) oraz jednostki samorządu terytorialnego.


Jakie tereny dostaną dofinansowanie? 
Pojedynczy teren inwestycyjny musi spełniać poniższe wymogi:

 • jego powierzchnia musi wynosić od 1,25 ha
 • musi być położony w całości na terenie województwa pomorskiego, w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta lub w obszarach gmin położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych, wskazanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (wykaz gmin znajduje się w Załączniku nr 7 do Regulaminu);
 • zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. nr 1945 ze zm.), powinien być terenem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.


Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje projekty polegające na przygotowaniu terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych) na potrzeby działalności produkcyjnej (w tym przemysłowej) i magazynowej przedsiębiorców z sektora MŚP. W ramach przygotowania terenów dopuszcza się m.in. uzbrojenie terenu, budowę lub rozbudowę obiektów kubaturowych lub placów magazynowych. W efekcie realizacji pojedynczego projektu oczekuje się zagospodarowania całości przygotowanego terenu przez przedsiębiorców z sektora MŚP. 

Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.

Komunikat z dnia 15.05.2020
Zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz § 3 umowy o powierzenie grantu przy kwalifikowaniu wydatków należy uwzględniać postanowienia opisane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych znajduje się w dokumencie pn. Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP stanowiącym Załącznik nr 6 do SzOOP RPO WP (Rozdział 8.6), obecnie obowiązujący dokument z dnia 30.04.2020 r. jest umieszczony w Dokumentach do podpisania umowy. Przed dokonaniem wydatku prosimy o aktualne sprawdzanie obowiązujących wytycznych na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tj. http://www.rpo.pomorskie.eu/

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.


FINANSE
ARP S.A. przeznacza na konkurs kwotę 10 400 000 PLN.
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 000 PLN.
Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 600 000,00 PLN.

Intensywność pomocy
Typ przedsiębiorcy pomoc de minimis pomoc publiczna –
regionalna pomoc inwestycyjna
mikro/mały przedsiębiorca 50 % 50 %
średni przedsiębiorca 50 % 45 %
inny przedsiębiorca / jst 50 % 35 %

 

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Informacje w sprawie naboru oraz w innych kwestiach związanych z projektem „Invest In Pomerania 2020” można także uzyskać dzwoniąc do Kierownika Projektu – Macieja Silarskiego pod numer telefonu 58 32 33 183, nr telefonu komórkowego 500 351 660.

 • data: 2019-09-04
Komunikat dotyczący zmiany kryteriów oceny projektów - Kryteria wyboru projektów z dnia 10 czerwca 2020 r.

Informujemy, iż w dniu 10.06.2020 r. Zarząd ARP S.A. podjął uchwałę zmieniającą sposób oceny punktów związanych z poziomem bezrobocia w danym powiecie oraz zamiarem utrzymania / utworzenia nowych miejsc pracy. W przypadku, w którym stary system punktacji byłby korzystniejszy dla przedsiębiorcy, który złożył już aplikację lub zamierza złożyć aplikację w ramach obecnie ogłoszonego konkursu grantowego, zastosowanie będą miały regulacje korzystniejsze dla wnioskodawcy.

 • data: 2020-06-10

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie