Informacje prasowe

Agencja Rozwoju Pomorza z dotacją na wsparcie przedsiębiorców z branży czasu wolnego

We wtorek, 31 maja br., marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisał z przedstawicielami Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza, prezesem – Łukaszem Żelewskim oraz wiceprezesem – Piotrem Ciechowiczem, umowę o dofinansowanie projektu „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”. Dzięki środkom unijnym ARP zorganizuje konkurs na granty dla pomorskich MŚP, którzy zostali szczególnie dotknięci skutkami pandemii COVID-19.

Podczas wydarzenia marszałek Mieczysław Struk wręczył Prezesowi ARP Łukaszowi Żelewskiemu symboliczny czek z informacją o wysokości unijnego dofinansowania.

Umowa ma związek z wdrażaniem w województwie pomorskim instrumentu Unii Europejskiej o nazwie REACT-EU, którego celem jest m.in. odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19.

Agencja Rozwoju Pomorza w ramach podpisanej umowy otrzyma dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu grantowego dla pomorskich przedsiębiorców z tzw. branży czasu wolnego, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku pandemii COVID-19. To firmy oferujące np. usługi noclegowe, gastronomiczne, sportowe, artystyczne, zajmujące się organizacją turystyki oraz wydarzeń biznesowych i rekreacyjnych.

Wsparcie ukierunkowane będzie na realizację przez przedsiębiorców projektów rozwojowych poprawiających ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększające produktywność, m.in. poprzez wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, cyfrowych i ekoefektywnych, a także w zakresie świadczenia usług, unowocześnienie wyposażenia, zakup maszyn i sprzętu.


Dla kogo?
O grant mogą ubiegać się mikro lub mali przedsiębiorcy z branży czasu wolnego którzy:

 • posiadają PKD głównej działalności wskazane w Regulaminie Konkursu Grantowego (po opublikowaniu). Są wśród nich przedsiębiorcy oferujący usługi noclegowe, gastronomiczne, sportowe, artystyczne, zajmujący się organizacją turystyki oraz wydarzeń biznesowych i rekreacyjnych
 • działają co najmniej od 1 stycznia 2019 r. oraz od tego czasu posiadają wyżej wspomniany PKD dzielności głównej. PKD zostały wskazane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego
 • ich główna siedziba oraz realizowany projekt będą zlokalizowane w województwie pomorskim
 • wykażą co najmniej 25% spadek przychodów, liczony jako średnia z lat 2020-2021, w stosunku do roku 2019. 


Jak i kiedy?
Nabór wniosków w konkursie na granty dla przedsiębiorców rozpocznie się na przełomie czerwca i lipca 2022 roku. Do rozdysponowania będzie około 40 mln zł. Wartość grantu dla pojedynczego przedsiębiorstwa to od 25 tys. do 160 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie do 70% kosztów kwalifikowalnych.

 • Podstawą udziału w konkursie jest jedynie złożenie wniosku o udzielenie grantu, stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu (jeszcze nie opublikowane)
 • 35 dni. Przyjmowanie dokumentów rozpocznie się w miesiąc od ogłoszenia konkursu (planowany termin ogłoszenia maj/czerwiec) i będzie trwało przez 5 dni. Wnioski wyłącznie w wersji papierowej należy wysłać pocztą na adres: ARP SA, al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk.
 • Przedsiębiorca będzie mógł może składać w ramach konkursu tylko jeden wniosek.
 • Do dofinansowania zostaną wybrane firmy, których projekty uzyskały najwyższą ilość punktów. Nie decyduje data złożenia aplikacji.
 • Najwcześniejszym możliwym dniem rozpoczęcia realizacji projektu przez firmę oraz kwalifikowalności wydatków jest dzień ogłoszenia naboru wniosków.
 • Projekty muszą zostać zakończone do 30 czerwca 2023 r.  


Jak można się przygotować? 
Z dokumentacją konkursową będzie można zapoznać się na stronie internetowej ARP po jej opublikowaniu. W ciągu miesiąca przed datą przyjmowania wniosków zainteresowani przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze szkoleń, webinarów i konsultacji organizowanych przez ARP. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronie instytucji, w mediach społecznościowych oraz rozsyłane newsletterem. 

W ramach projektu IMPULS przedsiębiorcy zainteresowani aplikowaniem do konkursu grantowego będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa w celu otrzymania analizy potrzeb przedsiębiorstwa i otrzymać rekomendacje dotyczące zakresu inwestycji odpowiadających tym potrzebom m.in. poprzez wskazanie możliwych rozwiązań proekologicznych i cyfrowych w ramach prowadzonej działalności.

Szczegółowa dokumentacja dotycząca uruchamianego naboru projektów już wkrótce.

Informacji o konkursie będzie udzielał Pion Kontraktowania w dziale RIF oraz Sekcja organizacji systemu i wdrażania inicjatywy JESSICA w dziale RIF.

Numery telefonów pod którymi będzie można uzyskać informacje po ogłoszeniu konkursu grantowego:
+48 58 32 33 258, +48 58 32 33 216, +48 58 32 33 215, +48 58 32 33 105, +48 58 32 33 177, +48 58 32 33 104, +48 58 32 33 230, +48 58 32 33 227.

 

 • czzek
 • czek 2
 • 1
 • 6

Wstecz